Ondersteuning op het Hoeksch Lyceum

De leerlingen kunnen gebruikmaken van faciliteiten als remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding. Daarnaast zijn er op vaste tijden coördinatoren onderwijsondersteuning (mevr. Z. van der Stoep en mevr. G. Meijnen) op school aanwezig. Verder zijn er vertrouwenspersonen en er is een spreekuur van de maatschappelijk werkster(s). Onze school houdt de vorderingen van elk kind zorgvuldig bij. We beoordelen de resultaten, letten op het gedrag en de werkhouding. Wij proberen elk kind passend onderwijs aan te bieden. De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de coördinatoren onderwijsondersteuning. Er zijn ook grenzen aan onze leerlingenzorg. Zodra wij ons afvragen of onze school nog de juiste begeleiding kan bieden hebben wij overleg met ouder(s)/verzorger(s) om tot een goede oplossing te komen. Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024

 • Bijles

  Soms is het (tijdelijk) nodig om even extra uitleg en intensieve begeleiding te krijgen voor een bepaald vak. Voor deze leerlingen bestaat dan de mogelijkheid om bijles te volgen.

 • Huiswerkbegeleiding

  Voor leerlingen die moeite hebben met het op de juiste wijze plannen van het huiswerk, die zich moeilijk kunnen concentreren of die het lastig vinden om prioriteiten te stellen kan extra huiswerkbegeleiding een nuttig instrument zijn.

 • Mentor

  De mentor speelt een centrale rol in de begeleiding. Hij/ zij besteedt veel aandacht aan het leerproces en het welbevinden van de leerlingen. De mentor begeleidt de leerlingen bij het ontwikkelen van effectieve leerstrategieën (leren leren).

 • Dyslexie, dyscalculie en Remedial Teaching

  In de Remedial Teaching lessen bieden we leerlingen de mogelijkheid om extra ondersteuning en begeleiding te krijgen. Deze RT-lessen worden verzorgd door de RT-docent (taal) en door de sectie wiskunde (rekenen).

 • Vertrouwensdocenten

  Meneer Zoetewei, mevrouw Koffeman, mevrouw Cheggar en meneer Jonas zijn het luisterend oor van onze school. Zij zijn er voor je als je een probleem hebt en je de behoefte hebt om daar met iemand over te praten.

 • Decanen

  Het Hoeksch Lyceum heeft drie decanen die de leerlingen helpen bij de keuze van hun studieprofielen. De decanen voeren individuele gesprekken met leerlingen en/of hun ouders om tot een verantwoorde keuze van studie of beroep te komen. Zij onderhouden contacten met diverse vervolgopleidingen en organiseren jaarlijks een informatieavond.

 • Gezondheidsonderzoek

  De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Jong JGZ. Jong JGZ houdt in het 1e of 2e én in het 3e of 4e leerjaar een onderzoek onder de leerlingen.

 • Zorgcoördinator

  Onze school kent coördinatoren onderwijsondersteuning en een zorgplan.

 • Schoolmaatschappelijk werk

  Soms komen ouders, kinderen en docenten voor vragen te staan waar ze geen raad mee weten. De school kan, met toestemming van ouders, de schoolmaatschappelijk werker inschakelen.

 • Meldcode huiselijke geweld en/of kindermishandeling

  Als de school het vermoeden heeft dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan wordt gehandeld volgens de meldcode Huiselijke Geweld en/of Kindermishandeling.