Ouderraad

De Ouderraad (OR) initieert en assisteert bij allerhande activiteiten die betrekking hebben op de leefbaarheid en de sfeer op school. Met name is zij actief bij allerlei gelegenheden, voorlichtingsavonden voor ouders, het jaarlijkse open huis en de diploma-uitreikingen.

Uit de ouderbijdrage financiert de ouderraad diverse activiteiten. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt aan de ouders een bijdrage van € 5,- gevraagd.

De OR vergadert doorgaans zesmaal per jaar en bestaat uit de volgende leden:

mevr. E. Spiljard (voorzitter)
mevr. M. Mantchev (voorzitter a.i.)
mevr. L. Brussaard (penningmeester)
mevr. C. Splinter
mevr. J. de Koning

vertegenwoordiger namens school:
dhr. drs. P.A.H. de Visser

E-mail

De ouderraad is te bereiken via: or@hoekschlyceum.nl