Hoe vraag ik verlof aan?

De gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn geregeld in de Leerplichtwet 1969.

 

In de praktijk zijn de belangrijkste regels:

 • Als de leerling de school door ziekte niet kan bezoeken, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld. Is een kind zonder bericht niet op school, dan wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders/verzorgers opgenomen.
 • Voor verlof wegens vakantie bepaalt de leerplichtwet dat dit uitsluitend kan worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Dit betreft dan vooral seizoensgebonden beroepen. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. Bovendien mag vakantieverlof nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.
  ZZP-ers dienen hun vakantie te boeken in de schoolvakanties.
 • Voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden zijn richtlijnen opgesteld. Deze staan op de aanvraagformulieren voor verlof vermeld. Bij een aanvraag voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar.

Conform de Leerplichtwet zullen alle aanvragen voor extra vakantiedagen worden behandeld. De teamleiders/mentoren zullen elke individuele aanvraag toetsen aan de vigerende wetgeving en conform deze beslissen.

Luxeverzuim wordt door de school gemeld bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar doet altijd eerst onderzoek. Bij geconstateerd luxeverzuim van 1 dag of meer kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. De leerplichtambtenaar kan ook direct proces-verbaal opmaken, dus bij luxeverzuim van minder dan 1 dag. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij luxeverzuim rond de schoolvakanties.

Klik hier voor de folder Extra Verlof van Bureau Leerplicht.

Indien u verlof aan wilt vragen voor uw zoon of dochter kunt u hiervoor een verzoek, door middel van een  ingevuld formulier indienen bij de teamleider:
formulier verlofaanvraag leerlingen (WRD)
formulier verlofaanvraag leerlingen (PDF)

 

Veelgestelde vragen

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts 1 keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen.

Wat zijn de voorwaarden voor verlof buiten de schoolvakantie?

Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dit heet officieel ‘beroep op vrijstelling’. Uw beroep op vrijstelling moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner (seizoensgebonden werk of werk met een piekdrukte tijdens de schoolvakanties).
 • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 • Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen.
 • U bent dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties om op vakantie geweest.
 • U kunt niet 2 weken achter elkaar op vakantie met uw gezin, in geen enkele schoolvakantie.
 • U moet de verlofaanvraag tenminste 8 weken van tevoren indienen bij de directeur van de school.

Wat is de procedure na het indienen van de aanvraag?

Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld.

De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de beslissing?

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

Meer informatie vindt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Kan mijn kind vrij krijgen voor bijzondere gebeurtenissen?

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de teamleider van uw kind.

In welke situaties wordt er geen verlof verleend?

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof verleend:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Goedkope tickets in het laagseizoen;
 • Omdat de tickets al gekocht zijn, of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • Verlof voor een kind omdat de andere kinderen al vrij zijn;
 • Eerder vertrek of latere terugkomst vanwege verkeersdrukte;
 • Verjaardagen;
 • Sabbatical;
 • Wereldreis;
 • Roosterproblematiek/personeelsgebrek op het werk.

Bureau Leerplicht

Leerplichtwet Rijksoverheid

Zie ook de website van de rijksoverheid waar veel gestelde vragen staan over bijvoorbeeld verlof buiten de schoolvakanties om.

Ongeoorloofd verzuim

Wanneer kinderen ongeoorloofd verzuimen is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Niet alleen omdat dit in de wet is vastgelegd, maar tevens vanuit zorg om de leerling.
Langdurig verzuim resulteert namelijk vaak in vroegtijdig en onnodig schoolverlaten. Dit beïnvloedt uiteindelijk de kansen op de arbeidsmarkt in negatieve zin.
Sinds 2009 wordt daarom ook een frequent of langdurig geoorloofd verzuim (lees ziekteverzuim) bij de leerplichtambtenaar en Careyn gemeld. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en de ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. Door de samenwerking hierin tussen school en Careyn wordt beoogd de schoolloopbaan en het behalen van het diploma veilig te stellen. Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig.

Spijbelen

Een leerling die zonder geoorloofde reden afwezig is, moet de gemiste lesuren inhalen. Voor elk gemist lesuur moet de leerling tevens een extra uur terugkomen (dus 1 uur spijbelen is 2 uur terugkomen). Bij meerdere uren spijbelen wordt een melding gedaan bij het Bureau Leerplicht en ouders worden hierover schriftelijk ingelicht.