Hoe vraag ik verlof aan?

De gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn geregeld in de Leerplichtwet 1969.

In de praktijk zijn de belangrijkste regels:

 
 • Als de leerling de school door ziekte niet kan bezoeken, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld. Is een kind
  zonder bericht niet op school, dan wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders/verzorgers opgenomen.
 • Voor verlof wegens vakantie bepaalt de Leerplichtwet dat dit uitsluitend kan worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. Bovendien mag vakantieverlof nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • Voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden zijn richtlijnen opgesteld. Deze staan op de aanvraagformulieren voor verlof vermeld. Bij een aanvraag voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar.

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar op school en bij:

 • Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (onderdeel van Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ)
  Karel Lotsyweg 40
  3318 AL Dordrecht
  Telefoonnummer: (078) 7708500
  E-mailadres: blvs-zhz@dienstgezondheidjeugd.nl
 • Leerplichtbureau Oud-Beijerland
  Wilhelminastraat 18
  3262 SV Oud-Beijerland
 • d.m.v. onderstaand aanvraagformulier

Conform de Leerplichtwet zullen alle aanvragen voor extra vakantiedagen worden behandeld.

De teamleiders/mentoren zullen elke individuele aanvraag toetsen aan de vigerende wetgeving en conform deze beslissen.

Indien u verlof aan wilt vragen voor uw zoon of dochter kunt u hiervoor een verzoek, doormiddel van een  ingevuld aanvraagformulier, indienen bij de teamleider.

 

Leerplichtwet Rijksoverheid

Zie ook de website van de rijksoverheid waar veel gestelde vragen staan over bijvoorbeeld verlof buiten de schoolvakanties om.

Ongeoorloofd verzuim

Wanneer kinderen ongeoorloofd verzuimen is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Niet alleen omdat dit in de wet is vastgelegd, maar tevens vanuit zorg om de leerling.
Langdurig verzuim resulteert namelijk vaak in vroegtijdig en onnodig schoolverlaten. Dit beïnvloedt uiteindelijk de kansen op de arbeidsmarkt in negatieve zin.
Sinds 2009 wordt daarom ook een frequent of langdurig geoorloofd verzuim (lees ziekteverzuim) bij de leerplichtambtenaar en Careyn gemeld. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en de ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. Door de samenwerking hierin tussen school en Careyn wordt beoogd de schoolloopbaan en het behalen van het diploma veilig te stellen. Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig.

Spijbelen

Een leerling die zonder geoorloofde reden afwezig is, moet de gemiste lesuren inhalen. Voor elk gemist lesuur moet de leerling tevens een extra uur terugkomen (dus 1 uur spijbelen is 2 uur terugkomen). Bij meerdere uren spijbelen wordt een melding gedaan bij het Bureau Leerplicht en ouders worden hierover schriftelijk ingelicht.