Opgroeiende kinderen kosten veel geld. Wij proberen de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden.

  Overzicht van de financiële regeling voor het cursusjaar 2023-2024

  Ouderbijdrage
  Onze school heeft een ouderraad. De ouderraad is betrokken bij diverse evenementen op onze school zoals het kerst- en examengala, jaarlijkse open huis, de diploma-uitreikingen, brugklaslunch, Sinterklaas en het begeleiden van diverse

   

  schoolexcursies. Hoewel het voortgezet onderwijs in ons land voor ouders gratis is, worden de genoemde evenementen niet door de overheid bekostigd. Ditzelfde geldt voor de educatieve excursies die vanuit onze school plaatsvinden. Deze zijn bedoeld om het onderwijs aan onze leerlingen te verrijken. Wij vragen u daarom om een vrijwillige bijdrage van
  € 77,50 per jaar.
  De vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds bedraagt € 5,-.
  Onze leerlingen maken gebruik van een kluisje waar zij hun boeken en andere persoonlijke eigendommen in kunnen opbergen. Aan het gebruik van het kluisje zijn kosten verbonden. Wij vragen een huur van € 7,50.

  De vrijwillige ouderbijdrage voor excursies, evenementen, ouderfonds en de kluishuur bedragen in totaal € 90,00 per jaar, per leerling. Niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

  U krijgt in de zomervakantie een e-mail, via WisCollect, met het verzoek om dit bedrag te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor een betaling in termijnen te kiezen.

  Aansprakelijkheid
  Het Hoeksch Lyceum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verduistering en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van leerlingen.

  Excursies en overige kosten

  Excursies

  Naast de vrijwillige ouderbijdrage vraagt het Hoeksch Lyceum ook een bijdrage voor allerlei andere buitenschoolse activiteiten en reizen. Te denken valt aan: Efteling in leerjaar 1 en 2, de werkweek in het 2e leerjaar, reizen naar Canterbury en Londen (Cambridge en Londen (Cambridge programma), Ardennen survival en surfkamp (BSM), de Romereis (gymnasium), de buitenlandreizen (voorexamenjaar), buitenschoolse activiteiten en clinics (sportklassen) en culturele activiteiten. Het zijn activiteiten waar de leerlingen met het grootste plezier op terugkijken en die ook zeker van belang zijn voor hun ontwikkeling.

  In het kader van kansengelijkheid mag hiervoor slechts een bijdrage gevraagd worden op vrijwillige basis. Het Hoeksch
  Lyceum staat geheel achter dit beleid. Scholen ontvangen echter geen geld van de overheid om dit allemaal te
  bekostigen. Wel hebben wij geld vrijgemaakt voor die leerlingen die het zich werkelijk niet kunnen veroorloven.
  Om zoveel mogelijk activiteiten en reizen te kunnen blijven aanbieden hebben wij toch een bijdrage nodig van ouders.
  Daarom wordt voor elke reis of activiteit die geld kost een aparte brief gestuurd worden aan de ouders met de kosten
  en noodzakelijke financiering. Voor de meeste activiteiten/reizen geldt dat deze slechts kunnen doorgaan bij 90%
  of 95% betalende ouders. De wet staat scholen toe om een minimum aantal betalende ouders als voorwaarde
  te stellen om de activiteit/reis te kunnen financieren. In het verleden heeft bijna 95% van de ouders betaald.
  Wij hopen dan ook dat ondanks de wetswijziging hierin geen verandering optreedt en ons mooie programma
  gehandhaafd kan blijven. Het beleid met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage is besproken met en wordt
  ondersteund door de oudergeleding van de MR.

   

  Financiële ondersteuning

  Nederland is in rap tempo duurder geworden. De energieprijzen zijn in sommige gevallen met 300% gestegen. Aan de pomp betaal je meer dan ooit tevoren en in de supermarkt zijn producten gemiddeld 18,5% duurder geworden. Dit raakt ons allemaal. Het wordt voor veel gezinnen steeds meer een uitdaging om aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen.

  Er zijn meerdere instanties in onze regio die hulp kunnen bieden.

  Klik hier voor meer informatie.

   

   

  Verzekering

  De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens de schooluren, excursies of schoolreizen en op weg van huis naar school en terug.  Materiële schade wordt door deze verzekering niet vergoed.

  Kindgebonden budget

  Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingsdienst.

  De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, uw vermogen en het aantal kinderen.
  Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten.
  Vanaf 1 augustus 2015 krijgen alle ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan kindgebonden budget.
  Dit vervangt de tegemoetkoming in de schoolkosten en de onderwijsbijdrage (WTOS)
  Meer informatie is te vinden op www.toeslagen.nl.