Kwaliteitsbeleid

 
 

Onze school geeft goed onderwijs, maar wij streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijk
middel: Wij meten geregeld de leeropbrengsten van onze leerlingen en vergelijken de resultaten met de gestelde
kwaliteitsnormen. Wij peilen structureel de tevredenheid van ouders en leerlingen over ons onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur.

In het najaar leggen we aan alle brugklasleerlingen de Schoolvragenlijst voor. Hiermee verzamelen wij opvattingen en meningen over onze school. Globaal komen we meer te weten over de werkhouding en motivatie, het welbevinden op school, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de leerlingen.

Daarnaast vindt in het kader van het kwaliteitsbeleid in de maanden november en mei een tevredenheidsonderzoek plaats onder zowel leerlingen als ouders.

Op basis van onze zelfevaluatie formuleren wij iedere vier jaar nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan.
De beleidsvoornemens in het schoolplan worden ieder jaar geactualiseerd en in concrete veranderingsdoelen
uitgewerkt. Wij leggen dat vast in een jaarplan. Schoolplan en jaarplan worden ter instemming dan wel advisering
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur.
Het schoolbestuur ziet toe op de uitvoering van de plannen.
Na vaststelling stuurt het schoolbestuur de beleidsdocumenten ter kennisneming en beoordeling naar de onderwijsinspectie, die periodiek een kwaliteitsmeting verricht.

Het inspectierapport kunt u op school of via de website van de onderwijsinspectie inzien: www.onderwijsinspectie.nl

Onze school streeft ernaar alle leerlingen binnen de gestelde tijd het bij hun mogelijkheden passende diploma
te laten behalen.