Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden.
Eventuele wijzigingen in de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
De via de website versterkte informatie met betrekking tot de roosters en dergelijke zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik door werknemers van het Hoeksch Lyceum en daaraan gelijk te stellen personen, te weten leerlingen en ouders/verzorgers. Informatie verkregen via deze site mag niet worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de school.
Voor vragen of opmerkingen over het beheer van de website kunt u mailen met de websitebeheerder: j.prooij@hoekschlyceum.nl

Privacy: wie, wat en waarom: https://hoekschlyceum.nl/privacy/