Een goede relatie met de ouders zorgt voor een optimale begeleiding van de kinderen.

Het Hoeksch Lyceum hecht aan goed contact met de ouders. De mentor is daarbij het eerste aanspreekpunt.
Daarnaast worden kennismakings- en voorlichtingsavonden voor ouders georganiseerd (zie verder op deze pagina). Ook hebben ouders tweemaal per jaar de gelegenheid om tijdens ouderavonden met docenten te overleggen over de resultaten van hun kind.

Wij proberen u bij de school te betrekken

 

door middel van:

• enquêtes

• klankbordgroepen

• nieuwsbrieven
• ouderavonden
• schoolgids

• onze website

U kunt contacten met onze school intensiveren d.m.v.:

• schoolbezoeken
• het bijwonen van vergaderingen van de ouderraad/medezeggenschapsraad
• ondersteuning bij excursies en reizen.
  • Leerlingresultaten

    De docenten zetten na een overhoring of repetitie de resultaten in het digitale programma Magister, zodat op elk gewenst moment een overzicht van alle cijfers per leerling en per klas voor de  ouders beschikbaar is. Als de resultaten achterblijven bij de verwachting, wordt zo snel mogelijk in een gesprek met de leerling uitgezocht wat de oorzaak van de tegenvallende prestaties kan zijn. De mentor neemt in zulke gevallen contact op met de ouders. Drie keer per schooljaar ontvangen de leerlingen een rapport.

 

We doen het samen, we hebben respect voor elkaar, we zijn betrokken en hebben vertrouwen in elkaar. Dat zijn de leefregels, de kernwaarden op het Hoeksch Lyceum. Wij willen graag dat iedereen zich binnen school maar ook tijdens buitenschoolse activiteiten veilig en welkom voelt. Ieder mens heeft behoefte aan vrijheid en ruimte om zichzelf te kunnen zijn en te kunnen groeien. Wanneer we met veel mensen bij elkaar zijn kan het voorkomen dat de behoefte van de een niet overeen komt met de behoefte van de ander. Wat ik wil, vind jij misschien helemaal niet fijn. Daarom zijn er regels die ervoor moeten zorgen dat het algemene welbevinden en  de algemene veiligheid nooit in het gedrang komen.

Helaas blijken deze regels voor een zeer beperkt aantal leerlingen niet vanzelfsprekend. Voor overschrijding binnen school is ons beleid te vinden op de website ( voorschriften en regels). Vanaf dit schooljaar vragen wij alle ouders bij een meerdaagse reis een overeenkomst te tekenen. Terugkeer naar huis vanwege alcoholbezit en/of gebruik, drugsbezit en/of gebruik, wapenbezit, maar ook grensoverschrijdend gedrag dat in strijd is met de waarden van onze school dan wel de veiligheid van medeleerlingen, begeleiders of de leerling zelf op het spel zet, zal voor rekening van de ouders zijn. Deelname aan de reis kan pas na ondertekening van de overeenkomst.

De veiligheid en het welzijn van allen heeft onze volle aandacht.

Klachten?

Heeft u klachten over het onderwijs?

Meer informatie

Leerplicht

Om te kunnen worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen 4 jaar oud zijn. Op de dag dat zij 4
worden, kunnen ze naar school. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De leerplicht geldt tot het zestiende levensjaar. Jongeren die dan nog geen startkwalificatie (*) hebben, moeten tot hun 18e jaar onderwijs volgen.
(*) Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Meer informatie over Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS):

www.LVSzhz.nl