Uw kind ziekmelden? Graag vóór 09.00 uur.

 

Als een leerling door ziekte afwezig is kunt u dit op 2 manieren melden:

 • een telefoontje van de ouders voor 09.00 uur naar onze verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator heeft een rechtstreeks nummer zodat u de ziekmelding rechtstreeks bij hem/haar kan melden: 0186-728130
 • online via Som:
  1. Log in op Somtoday.nl met uw eigen inloggegevens.2. Ga naar het tabblad Afwezigheid rechts bovenin.
   

 

3.Klik op ‘’[Naam] absent melden’’

4.Voer bij Reden in ‘’Ziek’’.

5.Vul een begindatum in.

6.Vul indien bekend een einddatum in, u kunt dit aanpassen.

7.Klik op Opslaan.                

U krijgt per mail een bevestiging van deze absentmelding.

 

Leerling om medische reden afmelden

Gaat uw zoon/dochter naar de tandarts, de orthodontist, de dokter of een andere medisch behandelaar? U kunt uw zoon/dochter dan medisch afmelden. Doe dit als volgt:

 1. Log in op http://elo.Somtoday.nl/ met uw eigen inloggegevens.
 2. Ga naar het tabblad Afwezigheid recht bovenin.
 3. Klik op ‘’[Naam] absent melden’’
 4. Voer bij Reden in ‘Arts’’, “Orthodontist” of “Tandarts”.
 5. Vul een begindatum in en geef aan of dit de hele dag van toepassing is.
 6. Vul een einddatum of -tijd in.

7. Klik op Opslaan.

 

De afwezigheidregistratie is ook via de app te registreren.

Ziek geworden op school?

Als een leerling zich op school ziek voelt, meldt hij/zij zich af bij de teamleider.  Deze overlegt met de leerling en bepaalt of de leerling zelfstandig naar huis kan. Voordat de leerling naar huis gaat neemt de verzuimcoördinator contact op met één van de ouders en geeft aan dat de leerling ziek is en naar huis toe komt.

Zie ook ons  Ziekteverzuimprotocol

Wij vinden het zeer gewenst:

 • dat bezoek aan (tand)arts, orthodontist e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvindt.
 • dat wanneer deze bezoeken vooraf bekend zijn en toch onder schooltijd vallen, dit ook vooraf wordt gemeld.
 • voor andere soorten verlof moet contact worden opgenomen met de teamleider.

 

Ongeoorloofd verzuim

Wanneer leerlingen ongeoorloofd verzuimen is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Niet alleen omdat dit in de wet is vastgelegd, maar tevens vanuit zorg om de leerling. Langdurig verzuim resulteert namelijk vaak in vroegtijdig en onnodig schoolverlaten. Dit beïnvloedt uiteindelijk de kansen op de arbeidsmarkt in negatieve zin.
Sinds 2009 wordt daarom ook een frequent of langdurig geoorloofd verzuim (lees ziekteverzuim) bij de leerplichtambtenaar en de Jeugdgezondheidsdienst gemeld. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en de ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. Door de samenwerking hierin tussen school en de Jeugdgezondheidsdienst wordt beoogd de schoolloopbaan en het behalen van het diploma veilig te stellen. Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig.

Beter melden

Wanneer de leerling weer op school komt, levert hij of zij het ziekteherstelformulier bij de verzuimcoördinator in en neemt contact op met de docenten om afspraken te maken over het al of niet inhalen van gemist werk.

Spijbelen

Een leerling die zonder geoorloofde reden afwezig is, moet de gemiste lesuren inhalen. Voor elk gemist lesuur moet de leerling tevens een extra uur terugkomen (dus 1 uur spijbelen is 2 uur terugkomen). Bij meerdere uren spijbelen wordt een melding gedaan bij het Bureau Leerplicht en ouders worden hierover schriftelijk ingelicht.