Medezeggenschapsraad

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd.
Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum te maken hebben,
worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding MR (mr@hoekschlyceum.nl):
dhr. J.N. van Es, voorzitter
dhr. M.J. van Dijk, vicevoorzitter
mevr. M. van Roessel, secretaris
dhr. M.R.D. Hachmang
dhr. drs. P. den Hartog

Oudergeleding MR (omr@hoekschlyceum.nl)
dhr. K.Heezen
mevr. H. Pors

Leerlinggeleding MR (lmr@hoekschlyceum.nl)
Nina Hollemans
Yoica Dorst

De MR is d.m.v. onderstaande email-adressen te bereiken:

oudergeleding MR:
omr@hoekschlyceum.nl  

leerlinggeleding MR:
lmr@hoekschlyceum.nl