Medezeggenschapsraad

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd.
Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum te maken hebben,
worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding MR (mr@hoekschlyceum.nl):
dhr. F.S. Engelsma, voorzitter
dhr. W. van Hest, vicevoorzitter
mevr. N. Masselink,
dhr. M.R.D. Hachmang

Oudergeleding MR
dhr. A. Vos
mevr. H. Pors, secretaris

Leerlinggeleding MR
Anna den Ouden
Bas de Nooij