Schoolzaken

Aansprakelijkheid
Het Hoeksch Lyceum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verduistering en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van (aan) leerlingen (toevertrouwd).

Excursies
Gedurende de schoolcarrière van de leerlingen worden er diverse dagexcursies gemaakt. Deelname aan deze excursies is verplicht. Om te voorkomen dat steeds per excursie moet worden afgerekend is hiervoor in de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag opgenomen.
Voor deze excursies hoeft dan tijdens het schooljaar niet meer te worden betaald.
Meer- en ééndaagse (niet-verplichte) reizen moeten wel door de ouders apart worden betaald.

Extra vakantiedagen
Conform de Leerplichtwet zullen alle aanvragen voor extra vakantiedagen worden behandeld.
Leerlingen en ouders die verlof vragen om buiten de officiële vakantiedagen school te verzuimen dienen dit schriftelijk te doen.
De teamleiders zullen elke individuele aanvraag toetsen aan de vigerende wetgeving en conform deze beslissen.
Op de pagina Verlof  kunt u het aanvraagformulier voor extra verlof downloaden.

Fietsenstalling
De leerlingen moeten hun fiets, bromfiets of scooter plaatsen in de daarvoor aangewezen stalling. Bij deze stalling is geen permanent toezicht. Het personeel houdt echter wel een oogje in het zeil. De school kan voor schade aan rijwielen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Kluisjes
We beschikken over voldoende bagagekluisjes. Het gebruik daarvan is verplicht. De huur van het kluisje bedraagt € 7,50 per jaar  dit wordt via Van Dijk Educatie geïnd).

Tijdens de les lichamelijke opvoeding kunnen de leerlingen geld en/of waardevolle voorwerpen in bewaring geven bij hun docent.

Magister
Op internet kunt u via onze website inloggen in het programma Magister. Zowel leerlingen als ouders of verzorgers kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen. Leerlingen en ouders hebben  hun eigen inloggegevens.
Inloggegevens worden per post verstrekt aan de ouders of verzorgers. Leerlingen krijgen deze gegevens van hun mentor.

Er kunnen gegevens worden geraadpleegd als cijferadministratie, aanwezigheidsadministratie, het lesrooster en het huiswerk. Ook kunt u zelf uw adresgegevens controleren, mutaties hierop kunt u meteen doorgeven aan administratie@hoekschlyceum.nl.

Voor leerlingen met een smartphone is er de Magister-app META beschikbaar. Deze applicatie moet worden gezien als een aanvulling op het gewone gebruik van Magister, niet als een vervanger daarvan. META geeft toegang tot verschillende Magisteronderdelen. Het gebruik van van de functionaliteit ‘Agenda’ is gratis. Voor het gebruik van de overige onderdelen (Aanwezigheid, Cijfers, Vandaag, Berichten en Huiswerk) moet per schooljaar € 1.59 worden betaald aan Schoolmaster.

Onderwijstijd
Scholen kunnen zelf kiezen hoe zijn hun onderwijsprogramma inrichten, zolang het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt gehaald. Dit is voor mavo 3700 uur, voor havo 4700 uur en voor het vwo 5700 uur).
Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.

Het Hoeksch Lyceum voldoet aan beide eisen en heeft een marge ingebouwd om eventuele lesuitval (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) te kunnen opvangen.

Ontruimingsplan
Het Hoeksch Lyceum beschikt over een ontruimingsplan. Jaarlijks vinden onaangekondigd tenminste twee ontruimingsoefeningen plaats.

Pauzes
Tijdens de pauzes is het de bedoeling dat de leerlingen naar de aula of naar buiten gaan. Afwisseling van omgeving, even ongedwongen contact met leeftijdgenoten, werkt positief op de studiehouding tijdens de lessen.
Ons leerlingaantal groeit nog steeds. Vooral met slecht weer raakt de Aula overvol. Dit brengt risico’s en extra vervuiling met zich mee. Daarom werken wij met gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw.
De pauzes zijn op deze manier rustiger, het leerlingaantal is immers gehalveerd in de pauzes en de leeftijdsverschillen tussen de leerlingen zijn tijdens de pauzes minder groot. Met name voor brugklassers kan het erg prettig zijn om alleen pauze te houden met 1e en 2e jaars medeleerlingen. Hierdoor voelen vooral de onderbouwleerlingen zich veiliger op het schoolplein.
Bovendien hebben surveillanten beter overzicht en blijft de school schoner.

SMS berichtenservice voor leerlingen
Het Hoeksch Lyceum beschikt over een sms-berichtenservice. De service is bedoeld om leerlingen te attenderen op uitval van het eerste lesuur. Leerlingen ontvangen instructies met uitleg over het gebruik van deze gratis service.
De SMS-berichtenservice heeft betrekking op het eerste lesuur dat van 08.25 uur tot 09.15 uur wordt gegeven. Tot 19.00 uur ’s avonds dienen leerlingen via Magister te controleren of het betreffende lesuur is uitgevallen. Uitval van dit eerste lesuur dat tussen 19.00 uur in de avond en 08.15 uur in de ochtend wordt ingevoerd in Magister, zal via de SMS-berichtenservice worden verzonden.

Verzekering
De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens de schooluren, excursies of schoolreizen en op weg van huis naar school en terug.
Materiële schade wordt door deze verzekering niet vergoed.

40 minutenrooster
Voor studiemiddagen van het onderwijzend personeel en rapportbesprekingen wordt een 40 minutenrooster ingezet, waarbij de lessen 10 minuten worden ingekort.

 

Laatste wijziging op 1 januari 2017