Vaak is er verwarring over tot wie men zich kan wenden voor een klacht binnen het onderwijs.
De Inspectie van het Onderwijs ontvangt soms klachten over het onderwijs in Nederland, maar heeft geen specifieke taak bij het behandelen van individuele klachten. Evenmin houdt de inspectie toezicht op de leerplicht. Wel wordt er advies gegeven bij klachten over pesterijen, seksuele intimidatie en geweld.
In een brochure zet de inspectie helder uiteen waar men terecht kan voor bepaalde klachten binnen het onderwijs.

De school zal altijd trachten om klachten zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele problemen zo snel en adequaat mogelijk op te lossen. Mocht er toch reden zijn tot klagen, dan is het afhankelijk van de aard van de klacht op welke wijze deze wordt opgelost. Dit is vastgelegd in de Klachtenregeling Openbaar Voortgezet Onderwijs.

De leerling/ouder/verzorger kan eerst proberen de klacht direct met de betreffende persoon op te lossen. Mocht dit niet lukken/kunnen dan kan de leerling/ouder/verzorger contact opnemen met de mentor en/of teamleider.
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost is het mogelijk om achtereenvolgens contact op te nemen met de directie of met het bestuur (Stichting Hoeksche School).
De digitale versie van de klachtenregeling is te vinden in het document dat verder op deze pagina staat vermeld. De papieren versie van de klachtenregeling is op school (administratie) op te halen of op te vragen.

Het bestuur heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn in dienst van Stichting Kwadraad (maatschappelijk werk) en onafhankelijk. De vertrouwenspersonen van Kwadraad kunnen u zowel adviseren (zoals de schoolcontactpersonen) als ondersteunen.

Bezoekadres:
Stichting Kwadraad, Gebouw De Drie Lelies, Narvikstraat 1 in Puttershoek
telefoon 088-9004000.
Postadres: Postbus 440, 2800 AK GOUDA

De vertrouwenspersonen van Kwadraad:

Agatha Ottema, a.ottema@kwadraad.nl
tel. 06-40910106
werkdagen di, wo, vrij in oneven weken

Adri Verbaan, a.verbaan@kwadraad.nl
tel. 06-40746159
werkdagen ma-do

Het is ook mogelijk direct een klacht in te dienen bij het college van bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie van Stichting Onderwijsgeschillen.

U vindt de volledige klachtenregeling van de Hoeksche School via onderstaande link:

Klachtenregeling Hoeksche School (juli 2020)

– De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die via een geschillencommissie kan worden ingediend niet afgehandeld worden via de klachtenregeling van de Hoeksche School.

– De Landelijke Klachtencommissie neemt klachten in behandeling zo lang die betrekking hebben op gebeurtenissen die in principe tot maximaal een jaar daarvoor plaats vonden.

Indien blijkt dat er geen of onvoldoende pogingen zijn gedaan om de klacht op het niveau van de school of het bestuur aan  de orde te stellen of te behandelen, kan de landelijke klachtencommissie de klacht toezenden aan het bestuur met het verzoek op het niveau van de school of het bestuur tot een oplossing te komen.

Adres Landelijke Klachtencommissie:

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl

 

 

Onderwijsinspectie

Inspectie
Inspectiekantoor Breda
Postbus 7447
4800 GK Breda

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs

Vragen over onderwijs:
0800 – 8051 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 – 111 31 11 (lokaal tarief).