Repetities worden minstens een week van tevoren opgegeven, zodat de leerlingen genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden. Bovendien is er dan nog tijd om over de stof vragen te stellen. Schriftelijke overhoringen worden altijd van tevoren gemeld.

De regel is dat niet meer dan één repetitie per dag wordt gegeven (uitgezonderd tijdens toetsweek).
In de hogere leerjaren is het door de verschillende profielen in sommige gevallen onvermijdelijk dat een deel van de leerlingen twee repetities op één dag maakt.
Uiterlijk na tien schooldagen maakt de docent de uitslag bekend en wordt het werk in de les besproken, waarna het cijfer ingevoerd wordt in Magister.

Van elke toets wordt vooraf duidelijk aangegeven hoe het cijfer meetelt bij het vaststellen van het rapportcijfer. Een leerling die een toets heeft gemist, maakt zo snel mogelijk een afspraak met de docent voor het inhalen van de toets op het Toets Inhaal Moment (TIM).
Voor verdere regels verwijzen we u naar het leerlingenstatuut. Dit is op deze pagina te downloaden.