Een goede relatie met de ouders zorgt voor een optimale begeleiding van de kinderen.

Het Hoeksch Lyceum hecht aan goed contact met de ouders. De mentor is daarbij het eerste aanspreekpunt.
Daarnaast worden kennismakings- en voorlichtingsavonden voor ouders georganiseerd (zie verder op deze pagina). Ook hebben ouders driemaal per jaar de gelegenheid om tijdens ouderavonden met docenten te overleggen over de resultaten van hun kind.

Wij proberen u bij de school te betrekken

 

door middel van:

• enquêtes

• klankbordgroepen

• nieuwsbrieven
• ouderavonden
• schoolgids

• onze website

 

U kunt contacten met onze school intensiveren d.m.v.:

• schoolbezoeken
• het bijwonen van vergaderingen van de ouderraad/medezeggenschapsraad
• ondersteuning bij excursies en reizen.

 

 • Ouderspreekavonden

   

  Naar aanleiding van de rapporten wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek op de ouderavond. U kunt spreken met docenten en/of met de mentor van uw kind(eren).

 • Voorlichtingsavonden

   

  De eerste voorlichtingsavond voor de ouders van brugklassers is aan het begin van het schooljaar. We ontvangen u dan graag om met de school en de docenten kennis te maken.
  Later in het schooljaar volgen nog meer avondbijeenkomsten voor de andere leerjaren waarop we u informeren over de mogelijkheden die het Hoeksch Lyceum biedt. In elk leerjaar zijn er voor de leerlingen en de ouders belangrijke keuzemomenten.

 • Leerlingresultaten

   

  De docenten zetten na een overhoring of repetitie de resultaten in het digitale programma Magister, zodat op elk gewenst moment een overzicht van alle cijfers per leerling en per klas voor de  ouders beschikbaar is. Als de resultaten achterblijven bij de verwachting, wordt zo snel mogelijk in een gesprek met de leerling uitgezocht wat de oorzaak van de tegenvallende prestaties kan zijn. De mentor neemt in zulke gevallen contact op met de ouders. Drie keer per schooljaar ontvangen de leerlingen een rapport.

Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar het zgn. bewaarblad. Een blad vol met belangrijke zaken:

 

 

bewaarblad-2017-2018

Klachten?

Heeft u klachten over het onderwijs?

Meer informatie

Leerplicht

Om te kunnen worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen 4 jaar oud zijn. Op de dag dat zij 4
worden, kunnen ze naar school. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De leerplicht geldt tot het zestiende levensjaar. Jongeren die dan nog geen startkwalificatie (*) hebben, moeten tot hun 18e jaar onderwijs volgen.
(*) Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).