Een leerling die zonder geoorloofde reden afwezig is, moet de gemiste lesuren inhalen. Voor elk gemist lesuur moet de leerling tevens een extra uur terugkomen (dus 1 uur spijbelen is 2 uur terugkomen). Bij meerdere uren spijbelen wordt een melding gedaan bij het Bureau Leerplicht en ouders worden hierover schriftelijk ingelicht.

Wanneer leerlingen ongeoorloofd verzuimen is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Niet alleen omdat dit in de wet is vastgelegd, maar tevens vanuit zorg om de leerling. Langdurig verzuim resulteert namelijk vaak in vroegtijdig en onnodig schoolverlaten. Dit beïnvloedt uiteindelijk de kansen op de arbeidsmarkt in negatieve zin.
Sinds 2009 wordt daarom ook een frequent of langdurig geoorloofd verzuim (lees ziekteverzuim) bij de leerplichtambtenaar en Careyn gemeld. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en de ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. Door de samenwerking hierin tussen school en Careyn wordt beoogd de schoolloopbaan en het behalen van het diploma veilig te stellen. Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig.