Mededelingen 100 jaar Hoeksch Lyceum - RSG

mededeling 5 (nov. 2017)

Beste allemaal,

Hier weer een update over het Honderdjarig Bestaan van onze school dat we in september 2018 groots hopen te vieren.

Inmiddels is er een grote werkgroep ontstaan waarin (oud-)docenten, (oud-)leerlingen, ouders en medewerkers van school zitting hebben. Zij hebben onder leiding van docent dhr. de Vries de diverse taken verdeeld en werken nu de plannen verder uit. Ook is er met Het Kompas afgesproken dat met ingang van januari er elke maand een interview verschijnt met een bijzondere oud-leerling, dit alles als opmaat naar het feest. Onze docente Nederlands mevrouw Beverwijk zal dit item verzorgen.

Inmiddels hebben bedrijven die regelmatig met school zaken doen een sponsorbijdrage gedaan, waarvoor school hen zeer erkentelijk is. ( want ook in de aanloop naar het feest worden kosten gemaakt).

Tot slot kan gemeld worden dat de oproep enige tijd geleden om fotomateriaal ed uit vroeger tijden ter beschikking te stellen, heel wat materiaal heeft opgeleverd: er wordt hieruit een compilatie samengesteld om tijdens de reünie te vertonen.
Heeft u ideeën, materiaal of wilt u het feest sponsoren, dan hopen we dat u contact met school wilt opnemen.

 

mededeling 4

Nog juist voor de zomervakantie een update over de activiteiten rondom de viering “Honderd Jaar School”.

De oproep uit ons vorig bericht heeft gegadigden opgeleverd die zitting kunnen nemen in de commissie die na de zomer de feestelijkheden verder organiseert en in gang zet. Deze personen krijgen in september een uitnodiging voor een eerste oriënterende bijeenkomst.                                                Daarnaast wordt er gewerkt aan fondswerving. Daartoe is er contact met de bedrijven die een zakelijke relatie hebben met school, maar de gedachte leeft ook dat anderen ( oud-leerlingen, ouders met een bedrijf, etc ) wellicht iets willen bijdragen om  de viering mogelijk te maken. Indien u ons initiatief wilt steunen kan dat door overmaken van een gift aan Hoeksch Lyceum/OVO op rekeningnummer NL42RABO0351183434 onder vermelding van “Honderd Jaar”.

Intussen zijn we nog wel op zoek naar foto’s en filmpjes over school(-uitstapjes). Bedoeling is om daar een voortdurende voorstelling tijdens de reünie van te maken.  Indien u iets heeft, laat het ons dan even weten: wij maken een kopie en geven het origineel snel weer terug aan u.

Alvast iedereen een prettige vakantie toegewenst en stel uw omgeving op de hoogte van de viering   “Honderd Jaar School”

mededeling 3

Onze school Honderd Jaar jong

Oproep deelnemers stuurgroep.

Het verkennend en voorbereidend werk voor de viering van “Honderd Jaar” is al aardig op streek.
De resultaten worden in het draaiboek opgenomen, zodat uiteindelijk per item op een wat eenvoudige wijze keuzes gemaakt kunnen worden wat we precies willen gaan doen en hoe we elk onderdeeltje vorm kunnen geven en aan kunnen kleden.

Daarom zou het goed zijn om een STUURGROEP te vormen die na de zomer ( er is dan nog een jaar te gaan tot september 2018 ) het plan verder uitrolt. Er is juist dan alle gelegenheid om eigen inzichten en initiatieven in te passen. Bedoeling is dat het een viering wordt die nauw aansluit bij de ideeën van de doelgroep ( leerlingen, oud-leerlingen, personeel en oud-personeel) En daarom vragen we enthousiastelingen om in deze stuurgroep te gaan zitten . We hopen op oud- leerlingen, op personeelsleden van vroeger en nu, op huidige leerlingen en docenten, maar ook op afvaardiging van de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie.

Graag ontvangen we uw bereidheid tot deelname aan de stuurgroep voor 1 juni ( t.a.v.mevrouw J. Prooij) Gekeken zal worden of er kort daarna een info- avondje gehouden kan worden om het feest en de voorbereidingen nader uit te leggen.

mededeling 2 Honderdjarig bestaan onderwijsinstelling

Afgelopen weken bleek dat de communicatie via onze schoolsite en niet te veronachtzamen via het medium Facebook, zo goed werkt dat we voorbijgaan aan een persoonlijke brief naar onze oud-leerlingen over de honderdjarige viering van school in september 2018 (dat scheelt trouwens aanzienlijk in de kosten, en het gaat ook nog eens veel sneller ! ). We kregen al heel wat leuke reacties binnen.

Ook is met de gemeente Oud-Beijerland overlegd of en zo ja, waar de door ons gewenste circustent mag komen te staan. Dit is inmiddels ook duidelijk en met het verhuurbedrijf van Boltini wordt een tent uitgezocht die voldoet aan onze eisen en die van de gemeente.

Uw HULP hebben we echter nodig om een schoolfilm samen te stellen :   

Het idee is om een compilatie te maken van filmpjes en foto’s over de diverse uitstapjes, schoolreizen en excursies die in de loop der tijd vanuit school zijn  gemaakt. We denken aan fragmenten die tonen dat we bijvoorbeeld op Schiphol waren, of in Rome, Moskou, Parijs, Londen, etc. Als we die van u mogen “lenen”, maken we er een digitale versie van. Leerlingen rond de werkgroep TV vervaardigen vervolgens onder leiding van hun begeleidend docent een compilatie van de door u aangeleverde filmpjes en foto’s. Deze compilatie zal in een voortdurende vertoning tijdens de reünie te zien zijn.

U kunt uw bijdrage aan het adres van school sturen ter attentie van Janny Prooij ( onder vermelding van “honderd Jaar”.) Aangeleverd materiaal zullen wij, na kopiëren, weer z.s.m. retour sturen.

Alvast dank voor de te nemen moeite, wij zien met spanning uit naar de bijdragen !

 

 

Honderdjarig bestaan onderwijsinstelling

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn al gestart voor de viering van het 100-jarig bestaan van onze school.

Deze vindt plaats op vrijdag 21 september 2018 en zaterdag 22 september 2018 (ja het jaartal  is juist !).

Op vrijdag vieren we feest met alle huidige leerlingen en op zaterdag organiseren we een reünie voor alle oud-leerlingen.

Omdat we verwachten dat het zeker op zaterdag heel druk zal zijn, wordt er naast het schoolgebouw ook een heuse circustent opgezet om alle gasten onder te kunnen brengen.

In dit voorjaar van 2017 wordt er gewerkt aan een aantal basisvoorwaarden zoals het draaiboek samenstellen, de vergunningen aanvragen, accommodatie regelen, parkeervoorzieningen bespreken, catering uitzoeken en natuurlijk het adressenbestand van de eindexamenleerlingen uit de voorbije jaren op een rij zetten.

Bij het informeren van oud-leerlingen is dat bestand uitgangspunt, maar door ook via de schoolsite en facebook aandacht te schenken aan het honderdjarig bestaan van onze school, hopen we nog veel meer belangstellenden te kunnen bereiken en uiteindelijk te mogen begroeten.

(via deze site en via facebook kunt u de voortgang tot het honderdjarig bestaan verder volgen; indien u contact wilt opnemen kan dat via J.Prooij@hoekschlyceum.nl )