Het Hoeksch Lyceum is aangesloten bij de stichting Havistencompetent

 

Havisten Competent (HaCo) is een netwerk van 30 havo-scholen in Nederland. Deze scholen kiezen voor een eigen aanpak om hun havoleerlingen voor te bereiden op een diploma en een goede overgang naar het hbo. Dit doen ze door in te spelen op de havoleerlingen met voor het hbo relevante competenties. De scholen komen regelmatig bij elkaar, wisselen good practices en materiaal uit en houden jaarlijks een congres.

De Havistencompetent scholen erkennen dat de havist een eigen profiel heeft en hebben zich verbonden aan drie onderwijskundige doelen:

 1. competentieontwikkeling van de havist ten behoeve van succesvolle aansluiting op het hbo;
 2. het realiseren van een pedagogisch/didactisch klimaat dat past bij het profiel van de havist;
 3. het realiseren van een loopbaan oriëntatie programma (LOB) gericht op het hbo.

Motiverend onderwijs
De havist wil graag positieve feedback. HaCo-scholen bieden motiverend onderwijs voor hun havisten, afgestemd op hun specifieke behoeften en mogelijkheden.

De havist leert het beste door te doen. HaCo-scholen gaan uit van wat havisten nodig hebben en leuk vinden. De theorie toepassen vanuit situaties vanuit de praktijk.

  Goede relatie
  De havist houdt van afwisseling en is gevoelig voor sfeer. Op HaCo-scholen werken leraren en leerlingen aan een goede relatie

  Zelf verantwoordelijk
  De havist wil weten waarvoor hij leert. Op HaCo-scholen krijgen leerling eigen verantwoordelijkheid bij het leren. De opdrachten zijn overzichtelijk en bieden op korte termijn resultaten.

  Minder uitval
  De overgang van havo naar hbo wordt soepeler door het lessenpakket van havisten hierop aan te passen. HaCoscholen zorgen voor een leerklimaat dat de kans op uitval of vertraging op het hbo verkleint.

  Competentieprofiel
  HaCo heeft in samenwerking met hbo- instellingen een competentieprofiel opgesteld voor de havist. Dit competentieprofiel telt vijf competenties, waarover de havist moet beschikken als hij naar het hbo gaat. De vijf competenties zijn:

  • Het eigen leerproces sturen
  • Beroepshouding ontwikkelen
  • Informatievaardigheden ontwikkelen
  • Probleemoplossend werken
  • Samenwerken

  Voor het borgen van de kwaliteit en vaststellen van de criteria waaraan HaCoscholen moeten voldoen om zich zo te mogen noemen, is er een kwaliteitszorgsysteem ingevoerd:

  Er zijn kwaliteitsindicatoren op de volgende gebieden vastgesteld:

  • visie & communicatie
  • onderwijs & begeleiding
  • personeel & organisatie
  • netwerk & netwerken
  • effecten & kwaliteiten

  HaCo-aanpak

  Om de doorstroom naar het HBO te vergemakkelijken werken HaCo-scholen met 5 methoden:

   1. Lesmateriaal.
   HaCo ontwikkelt lesmateriaal dat is toegespitst op de kenmerken van havoleerlingen. Belangrijke pijlers zijn “learning by doing”, nemen van eigen verantwoordelijkheid en voldoende afwisseling bieden in het lesmateriaal.

   2. Stimulerend klimaat. Voor docenten betekent dit dat ze een goede relatie onderhouden met hun leerlingen, vertrouwd zijn met hun belevingswereld en het zelfvertrouwen van hun leerlingen bevorderen.

   3. Boeiende leeromgeving. HaCo houdt de lesomgeving van de leerling boeiend door te zorgen voor actieve inbreng, betekenisvolle leeractiviteiten en realistische simulaties (bijvoorbeeld snuffelstage, business projecten).

   4. Competentieprofiel. HaCo heeft in samenwerking met hbo-instellingen een competentieprofiel opgesteld voor de havist.

   5. Samen met Hbo. HaCo heeft regelmatig overleg met hbo-instellingen om af te stemmen, op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en de doorstroom naar het Hbo te bevorderen. Het Hoeksch Lyceum heeft een nauwe samenwerking met Hogeschool Rotterdam.

   Kenmerken HaCo-school
   Biedt in leerjaar 3, 4 en 5 ten minste 280 uur aan lesmateriaal aan dat voldoet aan de HaCo-eisen.

   •  Werkt volgens het competentieprofiel.
   •  Zorgt voor voldoende gekwalificeerde docenten voor competentiegericht onderwijs
   •  Werkt nauw samen met Hbo-instellingen en het bedrijfsleven in de regio ( zie ook “International Business College”)
   •  HaCo-leerlingen ontvangen een certificaat.