Econasium op het Hoeksch Lyceum

Het Econasium  is bedoeld voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen.
De leerlingen leren onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk, waarbij ze ondersteund worden door wetenschappers van Tilburg University.
Daarnaast bezoeken Econasiumleerlingen congressen, economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Op het Hoeksch Lyceum volgen leerlingen de lessen ‘Statistiek voor het Econasium’. Op de Tilburg University volgen ze colleges. 
Het Econasium is een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie.
De leerlingen  volgen het Econasiumprogramma naast het gewone programma in de  vierde, vijfde en zesde klas van het vwo. Dat betekent een extra uitdaging en extra uren inspanning.
De leerlingen maken op verschillende manieren kennis met interessante thema’s uit de economie en de bedrijfseconomie. Hoe zit het bijvoorbeeld met die kostenstijgingen in de gezondheidszorg? Wat gaat de Euro doen? Waarom gaan sommige bedrijven failliet en zijn andere juist erg succesvol? Ze leren onderzoek doen, samenwerken en presenteren. En ze maken al uitgebreid kennis met de universiteit door het volgen van colleges.Naast de uitdaging die het programma biedt, zijn er nog een aantal voordelen voor Econasium leerlingen: het programma is samengesteld samen met een universiteit. Met dit programma vergroten ze de kansen om een universitaire studie succesvol af te ronden. Als leerlingen slagen ontvangen ze een extra diploma: “Certificate of Economic Proficiency”.  Dit diploma biedt verschillende voordelen en privileges voor alle economische opleidingen van Tilburg University en in de toekomst voor meerdere universiteiten.Voor deelname aan het Econasium zijn voorwaarden opgesteld. De leerling moet op het laatste rapport tenminste een 7 voor wiskunde staan en Economie en/of Bedrijfseconomie in het profiel hebben. Daarnaast schrijven de leerlingen een motivatiebrief voor een plaats bij het Econasium.cimg3980

Naast het Econasium kunnen leerlingen uit de onderbouw havo/vwo op het Hoeksch Lyceum deelnemen aan het Junior Business College. Daarmee is de doorlopende leerlijn “ondernemend onderwijs” van het International Business College van klas 1 tot en met klas 6 binnen  havo en vwo bereikt.

 

 • Leerjaar 4 van het Econasium

  College op Tilburg University: ‘Kennismaking met economisch onderzoek’ en een excursie (bijv. DeNederlandsche Bank, de Autoriteit Consument en Markt of de EU).
  Aanvang van de lessenreeks “Statistiek voor het econasium” die gegeven wordt door een docent van het Hoeksch Lyceum.

 • Leerjaar 5 van het Econasium

  Voortzetting van de cursus “Statistiek voor het econasium” en een collegereeks van 5 colleges op Tilburg University getiteld “Aspecten van Economisch Onderzoek” en colleges over het doen van onderzoek. Leerlingen gaan aan de slag met hun (profiel)werkstuk dat handelt over een
  economisch, bedrijfseconomisch of econometrisch thema. Daarbij krijgen ze ondersteuning van wetenschappers van Tilburg University die expert zijn op het deelgebied waar het betreffende (profiel)werkstuk zich op richt. De profielwerkstukken die binnen het  Econasium geschreven
  worden, dingen mee naar een Profielwerkstukprijs.

 • Leerjaar 6 van het Econasium

  Vervolg ondersteuning bij het (profiel)werkstuk. Leerlingen die het programma succesvol
  afronden, ontvangen een “Certificate of Economic Proficiency”, waarmee zij op Tilburg University automatisch toegelaten worden tot alle economische studies en vrijgesteld van matching activiteiten en het groepswerkstuk bij het vak statistiek. Leerlingen van het Econasium worden onvoorwaardelijk toegelaten tot het excellentieprogramma, waarmee zij een vrijstelling voor een eerstejaarsvak aan Tilburg University kunnen behalen. Het extra programma komt ook op het vwo-diploma van de leerling tot uitdrukking, doordat het Econasium-programma en de titel van het profielwerkstuk op de
  cijferlijst wordt vermeld.