Burgerschap binnen het Hoeksch Lyceum

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt jongeren de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief mee te kunnen doen in onze samenleving. Op het Hoeksch Lyceum gaan we uit van de drie dimensies van burgerschap:

 • Sociaal burgerschap: alles wat nodig is om goed te kunnen functioneren in de samenleving en te kunnen bijdragen aan goed samenlevenStructurele aandacht in de les
  Wij leren onze leerlingen burgerschapsvaardigheden aangaande democratie en diversiteit. Waarden en belangen zoals globalisering, duurzaamheid en technologie spelen hierin een belangrijke rol. Burgerschapskennis wordt opgedaan binnen de vaklessen, maar ook tijdens vakoverstijgende projecten en (buitenschoolse) activiteiten. Binnen burgerschapsonderwijs dagen wij onze leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwereld en grotere maatschappelijke vraagstukken. Onze leerlingen leren kritisch na te denken en gericht te reflecteren op complexe en vaak ook ethisch geladen vraagstukken.
  De wereld de school binnenhalen
  Behalve op het niveau van klas en school, ontwikkelen onze leerlingen zich ook op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau als burger. Zij ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen mensen, landen, culturen, religies, levensovertuigingen en politieke stromingen. Dit biedt een basis voor een klimaat waarin leerlingen elkaar en anderen begrijpen, waarderen en respecteren. Daarbij leren ze zich ook te verplaatsen in elkaars perspectieven.
  Wat je leert van vragen stellen
  Burgerschap gaat over kwesties waarover je anders kunt denken. Het is daarom belangrijk om naar elkaar te luisteren en van elkaars standpunten te leren. Dat kun je onder meer doen door elkaar vragen te stellen en gezamenlijk te onderzoeken welke antwoorden en opvattingen er mogelijk zijn. Leerlingen leren dat maatschappelijke kwesties op verschillende manieren benaderd kunnen worden. Zo krijgt de ontwikkeling van ruimte en respect voor andere ideeën en opvattingen een plaats.
 • Democratisch burgerschap: de rechten en plichten van burgers in een democratische samenleving, zoals vrijheid van meningsuiting, stemrecht en handelen in overeenstemming met de democratische basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit
  Democratie en hoe je dat leert
  Onze school vormt een eigen democratische samenleving in het klein. Binnen de veilige schoolomgeving brengen leerlingen hun burgerschap in praktijk. Zij leren omgaan met gezag en macht, met invloed en regels. Leerlingen worden zich bewust van de rechten en plichten die zij als leerlingen en als huidig en toekomstig burger hebben.
 • Moreel burgerschap: de deugden en kwaliteiten die een mens nodig heeft om goed te kunnen leven, zoals verantwoordelijkheid, respect, verdraagzaamheid, compassie
  Uitgaan van onze kernwaarden (samen, respect, betrokken, vertrouwen)
  Door aan te geven wat wij belangrijk vinden in de omgang met elkaar, kunnen we elkaar op ons gedrag aanspreken en elkaar inspireren om een veilig en prettig (school)klimaat in stand te houden. Burgerschapsvorming biedt ruimte aan iedereen voor een eigen levenswijze waarbij we rekening houden met elkaars verschillen.