Alle info over jouw flexuren

Beste leerlingen,

Vanaf 27 september kunnen jullie gebruik maken van SOM voor het inschrijven van de flexuren. In het rooster bij SOM zie je, naast de normale lesuren (blauw gekleurd), ook flexuren (wit) staan.

Door het systeem van 45 minuten lessen en invoering van flexuren kan de hulp geboden worden die jij op dat moment nodig hebt. Je hebt de mogelijkheid om je in te schrijven voor de volgende flexuren:

H-uren: huiswerkuren
In deze uren maakt de leerling zelfstandig, maar onder toezicht van een docent, zijn of haar huiswerk.

V-uren: vakuren
In deze uren geeft de vakdocent extra uitleg aan leerlingen over bepaalde onderdelen van de lesstof. Doelgericht kan gewerkt worden aan specifieke achterstanden.

M-uren: mentoruren
In deze uren kunnen afspraken gemaakt worden met de mentor voor gesprekken en begeleiding.

TIM- uren: toetsinhaalmoment-uren
Gemiste toetsen worden in overleg met de docent ingepland in één van de TIM-uren.

Je kunt zelf intekenen voor de flexuren. Meestal zal dit een vakuur of een huiswerkuur zijn. Een instructiefilmpje is geplaatst op de website, zodat je kunt zien hoe de inschrijving werkt.

Inschrijven voor een bepaald flexuur kan vanaf 7 dagen tot één uur voor aanvang van het lesuur. De vakdocent of mentor kan een leerling opdracht geven om zich op een bepaald uur in te schrijven.

Voor alle flexuren geldt dat ze onderdeel zijn van het onderwijs- en lesaanbod. Dit houdt in dat alle regels en afspraken binnen de school ook gelden voor de flexuren. Van de leerling wordt dan ook een actieve medewerking verwacht (aanwezig zijn en werken/studeren). Om aan een flexuur deel te kunnen nemen heeft de leerling alle benodigde materialen bij zich.
Als je een flexuur niet goed benut, wordt er niet afgetekend. De docent bepaalt dit. Het flexuur dient  op een ander tijdstip opnieuw gevolgd te worden.

In de bovenbouw kun je ook in de tussenuren inschrijven voor een flexuur, maar niet als er al een lesuur in je rooster staat. Ook kun je maar voor één flexuur tegelijk inschrijven op hetzelfde uur. Als je in je rooster voor meer dan één lesuur inschrijft op hetzelfde uur, dan volgt vanzelf een absentiemelding bij één van de ingeschreven lesuren met de bijbehorende consequenties.

Het maximaal aantal leerlingen per vak- of huiswerkuur is 15. Als een bepaald vak- of huiswerkuur vol is, dan kun je niet meer inschrijven, maar wel een keuze maken uit de resterende mogelijkheden.

Zit je in de brugklas dan heb je al één extra mentoruur op je rooster, je hoeft dan geen extra flexuren te maken. Je mag hier wel gebruik van maken als je ondersteuning nodig hebt. We verwachten van de leerlingen van de overige onderbouwgroepen (2e klassen en 3H/V) dat zij 1 flexuur per week maken. De leerlingen van de bovenbouwgroepen maken minimaal 2 flexuren per week.

Voor alle klassen geldt: als je graag op school werkt aan je huiswerk of als je extra uitleg wilt over bepaalde vakken, dan schrijf je je in voor de H- of V-uren wanneer jij dat wilt, ongeacht het aantal flexuren dat je die week al gemaakt hebt. (M-uren en TIM-uren tellen niet mee voor het totaal aantal flexuren.)
Als je al 35 lesuren of meer in je rooster hebt doordat je extra vakken volgt, dan kun je altijd overleggen met de teamleider over het aantal flexuren waarop je je moet inschrijven.

Gedurende het schooljaar bepalen de mentor, de vakdocenten en de teamleider aan de hand van de resultaten of het aantal flexuren voor jou moet worden uitgebreid of verminderd.

Met het 45 minutenrooster blijft het systeem van opvanguren in de onderbouw bestaan. Dat betekent dat als een docent om welke reden dan ook niet aanwezig is, een andere docent de klas in principe opvangt. In de bovenbouw kan het uitgevallen uur benut worden als een flexuur.

Als er nog vragen zijn over bovenstaande uitleg, dan kun je altijd terecht bij je mentor of teamleider. Succes met het volgen van de flexuren!

Met vriendelijke groet,

directie Hoeksch Lyceum

Spelregels

 

Het is de bedoeling dat een leerling, die gebruik maakt van een flexuur:

vooraf

 • bepaalt waar behoefte aan is: extra ondersteuning voor een vak ( V-uur) of in stilte werken aan huiswerk ( H – uur);
 • de studiewijzers en het huiswerk in SOM checkt, nagaat of iets moet worden ingeleverd en kijkt of er een toets verwacht kan worden;
 • zich op tijd, bij voorkeur 24 uur van tevoren, inschrijft voor het flexuur;
 • vastlegt wat hij/ zij gaat doen tijdens het flexuur. Voor een huiswerkuur maakt de leerling een schriftelijke planning van de werkzaamheden tijdens het uur en zorgt dat er meer dan voldoende werk te doen is tijdens het huiswerkuur.
  Voor een vakuur noteert de leerling over welke leerstof hij/zij vragen heeft en schrijft de hulpvragen vooraf op, zodat de docent weet waarvoor de leerling naar het vakuur komt.

tijdens het huiswerkuur

 • op tijd is, spullen al bij de start van het uur in het lokaal bij zich heeft en zich aan de regels houdt;
 • zelfstandig werkt aan de planning die vooraf is opgesteld;
 • duidelijk aan de docent aangeeft dat hij/zij een vraag heeft en niet gaat wachten, als de docent niet meteen langs kan komen;
 • altijd met schoolwerk bezig is en het mobieltje in de telefoontas heeft gedaan. Als de leerling iets moet opzoeken, dan eerst toestemming vragen aan de docent en het mobieltje ligt open en zichtbaar voor de docent op tafel. Bij misbruik wordt het flexuur niet afgetekend en het mobieltje wordt ingenomen;
 • in principe in stilte werkt;
 • zachtjes kan overleggen, met toestemming van de docent. Echter, het moet wel werkbaar blijven voor iedereen;
 • gebruik mag maken van een laptop/tablet om te werken aan schoolzaken;
 • uit een boek gaat lezen in het uitzonderlijke geval dat al het schoolwerk af is.
  De leerling heeft dus altijd een boek bij zich!