Op de website van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho, het samenwerkingsverband van de Rotterdamse hoger onderwijsinstellingen en een groot aantal vo-scholen uit de regio Rijnmond-Drechtsteden staat onderstaand artikel van onze teamleider havo, dhr. drs. P.C.M. Legierse.

De organisatie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ informeert over de samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen, met als doel de aansluiting naar het hoger onderwijs te verbeteren.

 

 
Februari. Vo-teamleider aan het woord: Aansluiting vo-ho hoort in het schoolplan

De havo is de vooropleiding voor het hbo, vindt Peter Legierse van het Hoeksch Lyceum. Deze school heeft de aansluiting met het hoger onderwijs doelbewust opgenomen in het schoolplan

Het Hoeksch Lyceum wil leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het hoger onderwijs. “Zeker in het eerste jaar van het hbo is het van groot belang dat het onderwijs goed aansluit op wat zij eerder gedaan en geleerd hebben”, zegt Peter Legierse, teamleider havo op deze school in Oud-Beijerland. “Ik zie de havo als de vooropleiding van het hbo, dus het is een vereiste om de benodigde competenties op te nemen in het schoolplan.”

Doorlopende leerlijn
Deze royale aandacht voor de goede aansluiting met het hbo vloeit voort uit de keuze van het Hoeksch Lyceum voor de doorlopende leerlijn ondernemerschap. De school stimuleert ondernemend gedrag op alle niveaus en geeft leerlingen de kans om hun eigen talenten verder te ontwikkelen.

“Omdat we ons als ondernemende school profileren, hoort daarbij ook het aanleren van de bijbehorende competenties”, zegt Peter. Aan het einde van de doorlopende leerlijn hebben leerlingen onder meer het vermogen om creatief te zijn, initiatieven te nemen, kansen te benutten en risico’s te nemen. “Dat hebben we opgenomen in het schoolplan, zodat het vervolgens ook wordt opgenomen in het teamplan. Zo werkt deze keuze in alles door.”

Vanuit deze visie op de doorlopende leerlijn heeft het Hoeksch Lyceum ook expliciet de samenwerking met de vervolgopleidingen in het schoolplan opgenomen. “We zijn daarom erg blij om deel te nemen aan het samenwerkingsverband vo-ho. Nu alle hogescholen en de Erasmus Universiteit Rotterdam aangesloten zijn, hebben we meer mogelijkheden om te sparren en samen te werken.”

Opdrachten vanuit het hbo
Peter wil de samenwerking met het hoger onderwijs verder uitbreiden om de doorlopende leerlijn nog meer gestalte te geven. Zo ziet hij graag dat het hbo zelf opdrachten geeft aan de vo-scholen en leerlingen de mogelijkheden biedt om colleges te volgen. “Door deze opdrachten krijgen ze meer grip op de vakken. Ze kunnen beter inschatten wat het hbo later eigenlijk van hen vraagt.”

Ook ziet hij graag weer meer hbo-studenten op het Hoeksch Lyceum. “Zo’n acht jaar geleden konden we meer gebruik maken van studenten. Ze liepen hier rond en kregen daar studiepunten voor. Nu worden studenten nauwelijks meer uitgeleend. Jammer, want deze studenten geven hele goede feedback aan onze leerlingen.”

Aandacht voor competenties
Peter wil in het havo-onderwijs nog veel meer aandacht besteden aan de competenties waarop leerlingen in het hoger onderwijs aangesproken worden. Door de focus op de examenstof kunnen de docenten echter niet alles doen wat ze graag willen.

Jammer, vindt hij. “We willen bijvoorbeeld nog meer groepsopdrachten doen en meer de focus op vaardigheden richten. Want die zijn belangrijk voor de goede aansluiting. Maar je kunt helaas niet alle examenstof in groepsopdrachten aanbieden. Het zou mooi zijn als de inspectie juist dat soort activiteiten meer gaat belonen.”

Tips van Peter Legierse over de opname van de aansluiting in het schoolplan:

  • Neem het toekomstperspectief van de leerling als startpunt voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en geef dat een centrale plek in het schoolplan.
  • Richt de focus op de competenties die leerlingen op jouw school gaan ontwikkelen.
  • Alle geledingen in de school moeten zich scharen achter de opname van de aansluiting in het schoolplan. “Zonder breed draagvlak is het een doodlopende zaak.”

Bruikbare documenten:

  • Met de Vo-scan: ‘Samen werken aan een betere aansluiting’ wordt inzichtelijk gemaakt hoe een vo-school werkt aan een betere aansluiting op het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Het instrument is een hulpmiddel voor het in kaart brengen van de aansluitingsthema’s en focus aanbrengen binnen aansluitingsbeleid.
  • In ‘Aansluiting vo-ho opnemen in school-/jaarplan’ staan de stappen beschreven die een vo-school kan zetten om te komen tot een borging van de visie en het formuleren van ambities voor het verbeteren van de aansluiting vo-ho.

Tekst: Sigrid van Iersel

https://aansluiting-voho010.nl/nieuws-en-agenda/februari-vo-teamleider-aan-het-woord-aansluiting-vo-ho-hoort-in-het-schoolplan