Scholen blijven langer dicht

Uiterlijk donderdag 28 mei zal er meer informatie gegeven worden m.b.t. de herstart op 2 juni

————————————————————————————————

25 mei 2020:

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

Eerder hebben wij bericht om op 26 mei te komen met de informatie over de herstart.

De oproep van onze minister-president Mark Rutte aan de jeugd om mee te denken heeft geleid tot een aantal suggesties van onze leerlingen. Verder willen wij zoveel mogelijk rekening houden met de input van de docenten.

Om verwarring te voorkomen, zullen wij alles in één allesomvattend informatiebulletin verwerken.
Wij versturen dit uiterlijk donderdag 28 mei.

mevr. drs. R.M. Valkenborg
rector

——————————————————————————–

8 mei 2020:

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Zoals door de overheid bekend gemaakt starten de lessen op school vanaf 2 juni. Dat wordt onderwijs volgens de RIVM richtlijnen, dus met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Wij onderzoeken de komende week hoe wij ons onderwijs het beste vorm kunnen geven. In de week van 25 mei geven wij hierover de exacte informatie.

Ondertussen gaan wij door met ons afstandsonderwijs, maar zoals aangegeven in gewijzigde vorm. Om meer rust en structuur te geven aan de leerlingen, maar ook aan de ouders, ziet de komende drie weken het onderwijs er op de volgende manier uit:

 • Alle leerjaren volgen onderstaand 40-minuten rooster
  1ste lesuur 08.25 – 09.05 uur
  2de lesuur 09.05 – 09.45 uur
  3de lesuur 09.45 – 10.25 uur
  pauze 1 10.25 – 10.45 uur
  4de lesuur 10.45 – 11.25 uur
  5de lesuur 11.25 – 12.05 uur
  6de lesuur 12.05 – 12.45 uur
  pauze 2 12.45 – 13.05 uur
  7de lesuur 13.05 – 13.45 uur
  8ste lesuur 13.45 – 14.25 uur
  9de lesuur 14.25 – 15.05 uur
 • In de onderbouw zijn er lessen tot en met het 6e lesuur, dus tot 12.45 uur in een aangepast rooster.
 • Ieder vak heeft minstens één online les via Google Meet per week. Dit staat duidelijkaangege ven in het rooster bij de lokaalaanduiding met bijbehorende link. Bij lokaal staat dan ONLINE LES.
 • In de bovenbouw is het vanwege de clusters niet mogelijk om het rooster te comprimeren. Er zullen dan ook online lessen zijn na 12.45 uur.
 • De middag is nu vrijgemaakt voor het maken van huiswerk of de opdrachten van Beeldende Vorming en de  talentklassen.
 • De tijd om in te loggen in het volgende digitale lokaal is de gebruikelijke leswissel.Wij hopen dat het zo voor iedereen duidelijk is en een goede dagindeling oplevert. Voor vragen kunt
  u / kunnen jullie bij de mentor of teamleider terecht.Vol goede moed op naar de volgende fase!

———————————————————————————————————

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Dinsdag is door de overheid bekend gemaakt dat tot 2 juni het afstandsonderwijs voor het VO gehandhaafd blijft.

In de week van 4 t/m 10 mei verandert er niets ten opzichte van de afgelopen weken. Vanaf 11 mei willen wij het onderwijs op afstand anders vorm geven. Hierover ontvangt u/ontvangen jullie nadere informatie op donderdag 7 mei.

Namens alle medewerkers van het Hoeksch Lyceum wens ik u/jullie en fijne voortzetting van de vakantie.

Met vriendelijke groet,

mevr. drs. R.M. Valkenborg,
rector

———————————————————

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers,

Eerder berichtte ik u dat onze scholen voor basis- en voortgezet onderwijs gesloten zouden zijn tot 6 april a.s. om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Gisteren maakte de overheid bekend dat deze maatregel wordt verlengd tot en met de meivakantie. Dat betekent dat onze scholen in ieder geval gesloten blijven tot 4 mei a.s. (*) Of wij onze scholen op 4 mei weer mogen openen is afhankelijk van het besluit dat onze regering daar uiterlijk een week van tevoren, op 27 april a.s., over neemt.(*)
Er is één uitzondering: De schoolexamens op het Actief College en Hoeksch Lyceum worden conform de landelijke richtlijnen wel voortgezet. Wij nemen daarbij alle voorzorgsmaatregelen om eventuele besmetting te voorkomen. Het Actief College en Hoeksch Lyceum hebben de betrokken ouders en leerlingen daarover reeds geïnformeerd.

Onderwijs
Onze leerkrachten hebben in de afgelopen weken hun uiterste best gedaan om het onderwijs aan uw kind(eren) zoveel mogelijk ongestoord door te laten gaan. Dat was een hele uitdaging, maar zij zijn daar goed in geslaagd. Hulde! In de komende tijd gaan we hier uiteraard mee door.
Ik realiseer mij, dat het afstandsonderwijs ook een hele uitdaging is voor u, als ouders/verzorgers. U staat plotseling voor de taak uw kind(eren) thuis op te vangen, een dagritme te bieden en bij het ‘afstandsonderwijs’ te ondersteunen. Dat alles naast uw gebruikelijke werkzaamheden en eventueel bestaande zorgen over de gezondheid van familie, vrienden uzelf of onzekerheid over uw inkomen en werkgelegenheid. Respect!

Noodopvang
Voor leerlingen van onze basisscholen, waarvan tenminste één ouder een cruciaal (vitaal) beroep heeft, is in samenwerking met de organisaties voor kinderopvang een zogenaamde noodopvang georganiseerd. In bijzondere gevallen kunnen ouders van een kind met een sociaal medische indicatie daar eveneens een beroep doen. Deze noodopvang wordt tot de meivakantie op dezelfde wijze voortgezet. Ouders van onze leerlingen in de basisschoolleeftijd ontvangen binnenkort nader bericht over de opvang tijdens de meivakantie. Mocht u alsnog een beroep willen doen op de noodopvang, neem dan contact op met de directeur van uw basisschool. U zult begrijpen dat wij uiteraard strikt toetsen of een kind in aanmerking komt voor deze noodopvang.

Ouders met kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs kunnen eventueel knellende problemen voorleggen aan de medewerkers van het Team Opvoeden en Opgroeien van de gemeente (zie onder het e-mailadres en telefoonnummer).
Mogelijk wenst u nadere informatie. Daarvoor geef ik u de volgende adressen:
. Algemene informatie treft u aan op de website van de gemeente Hoeksche Waard, https: www.gemeentehw.nl/actueel/ informatie-coronavirus/49959 . Bij praktische vragen kunt u contact opnemen met de directeur van uw school of bij de kinderopvangorganisatie waar uw kind wordt opgevangen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het team Opvoeden en Opgroeien van de gemeente Hoeksche Waard: teamopvoedenenopgroeiengemeentehw.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente: 088-6473647.

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriedelijke groet, Stichting De Hoeksche School
L.J. van Heeren
voorzitter college van bestuur