Ouderraadpleging fusie stichting ACIS en OVO

In 2010 was de gemeente Oud-Beijerland van plan de bestuurlijke taken voor de openbare scholen voor voortgezet onderwijs over te dragen aan Stichting Acis, het schoolbestuur voor het openbaar primair onderwijs in de Hoeksche Waard. Ook Acis zag daar de meerwaarde voor de leerlingen van in. Toen ook de medezeggenschapsraden het plan omarmden leek alles in kannen en kruiken. De laatste stap op weg naar een stichting voor primair en voortgezet onderwijs was het wijzigen van de statuten, hetgeen goedkeuring behoefde van indertijd nog vijf gemeenteraden.

Wat niemand had verwacht gebeurde: Eén van de vijf gemeenteraden weigerde de statutenwijziging goed te keuren, overigens zonder duidelijke onderbouwing. De fusie kon daardoor toen niet doorgaan en daarom werd per 1 januari 2011 de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard (OVO) opgericht. Stichting OVO vestigde zich in hetzelfde kantoor als Acis, kreeg dezelfde bestuurder als Acis en voerde hetzelfde beleid. De Regionale Scholengemeenschap (RSG) heette voortaan Actief College en Hoeksch Lyceum. Beide scholen gingen intensiever samenwerken met het basisonderwijs en breidden hun onderwijsaanbod uit.

Nu, 8 jaar later, kan met recht gesteld worden dat de samenwerkende stichtingen Acis en OVO veel hebben bereikt, ondanks het feit dat het ‘naast elkaar runnen’ van twee stichtingen veel onnodige bestuurlijke drukte oplevert. Nu de Hoeksche Waard nog maar een gemeente telt, en er dus nog maar een gemeenteraad is die over statutenwijziging hoeft te besluiten, lijkt de tijd rijp om opnieuw een poging tot fusie te wagen.
De voorgenomen fusie zal voor de scholen of het beleid geen gevolgen zal hebben. Het gaat slechts om het bestendigen van de samenwerking en de ingezette koers.

De directeuren van het primair en voortgezet onderwijs staan achter de fusie, evenals de beide raden van toezicht. De medezeggenschapsraden spreken zich definitief uit na de ouderraadpleging.

Ouderraadpleging

Het bestuur wil alle ouders in de gelegenheid stellen mee te denken over de fusie. Dat kan op donderdag 9 mei a.s. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Hoeksch Lyceum.
In verband met voorbereidingen van huishoudelijke aard dient u zich aan te melden via secretariaat@acishw.nl Na aanmelding ontvangt u van ons per e-mail de Fusie Effect Rapportage, met daarin alle informatie.

Het college van Burgemeester en Wethouders is geïnformeerd over het fusievoornemen van het schoolbestuur en zal de statutenwijziging op 9 juli a.s. voorleggen aan de gemeenteraad.