Ziek- /betermeldingen

Als een leerling door ziekte afwezig is, verwachten we een telefoontje van de ouder(s)/verzorger(s) voor 09.00 uur naar onze verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator heeft een rechtstreeks nummer zodat u de ziekmelding rechtstreeks bij hem/haar kan melden:

0186-728130

Als een leerling zich op school ziek voelt, meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator (bij afwezigheid de conciërge). Deze neemt contact op met thuis en overlegt of de leerling opgehaald wordt of zelfstandig naar huis kan.

Wanneer de leerling weer op school komt, levert hij of zij het ziekteherstelformulier bij de verzuimcoördinator in.

Zie ook ons  Ziekteverzuimprotocol

Wij vinden het zeer gewenst:

  • dat bezoek aan (tand)arts, orthodontist e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvindt.
  • dat wanneer deze bezoeken vooraf bekend zijn en toch onder schooltijd vallen, dit ook vooraf wordt gemeld.
  • voor andere soorten verlof moet contact worden opgenomen met de teamleider.

Wanneer kinderen ongeoorloofd verzuimen is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Niet alleen omdat dit in de wet is vastgelegd, maar tevens vanuit zorg om de leerling. Langdurig verzuim resulteert namelijk vaak in vroegtijdig en onnodig schoolverlaten. Dit beïnvloedt uiteindelijk de kansen op de arbeidsmarkt in negatieve zin.
Sinds 2009 wordt daarom ook een frequent of langdurig geoorloofd verzuim (lees ziekteverzuim) bij de leerplichtambtenaar en Careyn gemeld. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en de ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. Door de samenwerking hierin tussen school en Careyn wordt beoogd de schoolloopbaan en het behalen van het diploma veilig te stellen. Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig.

Laatste wijziging op 5 december 2016