Verlof

Conform de Leerplichtwet zullen alle aanvragen voor extra vakantiedagen worden behandeld.
Leerlingen en ouders die verlof vragen om buiten de officiële vakantiedagen school te verzuimen dienen dit schriftelijk te doen.
De teamleiders/mentoren zullen elke individuele aanvraag toetsen aan de vigerende wetgeving en conform deze beslissen.

Klik hier voor de site van Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Zie ook de website van de rijksoverheid waar veel gestelde vragen staan over bijvoorbeeld verlof buiten de schoolvakanties om.

Indien u verlof aan wilt vragen voor uw zoon of dochter kunt u hiervoor een verzoek, doormiddel van een  ingevuld aanvraagformulier, indienen bij de teamleider.

Wanneer kinderen ongeoorloofd verzuimen is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Niet alleen omdat dit in de wet is vastgelegd, maar tevens vanuit zorg om de leerling.
Langdurig verzuim resulteert namelijk vaak in vroegtijdig en onnodig schoolverlaten. Dit beïnvloedt uiteindelijk de kansen op de arbeidsmarkt in negatieve zin.
Sinds 2009 wordt daarom ook een frequent of langdurig geoorloofd verzuim (lees ziekteverzuim) bij de leerplichtambtenaar en Careyn gemeld. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en de ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. Door de samenwerking hierin tussen school en Careyn wordt beoogd de schoolloopbaan en het behalen van het diploma veilig te stellen. Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig.

Laatste wijziging op 26 november 2015