Ouderraad

De Ouderraad (OR) initieert en assisteert bij allerhande activiteiten die betrekking hebben op de leefbaarheid en de sfeer op school. Met name is zij actief bij allerlei gelegenheden, voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers, het jaarlijkse open huis en de diploma-uitreikingen.

Uit de ouderbijdrage financiert de ouderraad diverse activiteiten. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage van € 5,- gevraagd.

De OR vergadert doorgaans zesmaal per jaar en bestaat uit de volgende leden:

mevr. S. de Koning (voorzitter)
mevr. L. Assman (secretaris)
mevr. A. Verbaas (penningmeester)
dhr. A. Bileti
mevr. M. Jansen
mevr. A. Yserd
mevr. E. van Hal
mevr. M. Landman

De ouderraad is te bereiken via: or@hoekschlyceum.nl

Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.

Laatste wijziging op 13 januari 2016