Financiële zaken

Opgroeiende kinderen kosten veel geld. Wij proberen de kosten voor ouder(s)/verzorger(s) zo laag mogelijk te houden. Onderstaand volgt een overzicht van de financiële regeling voor het cursusjaar 2016-20167

Boeken
Schoolboeken zijn gratis voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs. De school heeft een contract met Van Dijk Educatie te Kampen voor het leveren van de schoolboeken.

Ouder(s), verzorger(s)/leerlingen moeten zelf zorgen voor de tijdige bestelling van de boeken.
Als u aan het begin van de zomervakantie bestelt, bent u verzekerd van tijdige levering van de boeken.De boeken worden thuis bezorgd. Er kan worden besteld via internet op de website van Van Dijk Educatie, www.vandijk.nl.

Naast het pakket studieboeken dienen de leerlingen ook te beschikken over een aantal leermiddelen, die zelf moeten worden aangeschaft.

Borg
Van Dijk vraagt aan de ouder(s)/verzorger(s) een borg van € 75,- voor het boekenpakket om te bevorderen dat de boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden ingeleverd. Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend.
De betaling van de borg is niet verplicht. Bij het bestellen van de boeken kan aangevinkt worden of de ouder(s)/verzorger(s) de borg willen betalen.

Als een nieuw boekenpakket wordt besteld en er is geen schade geconstateerd dan wordt het borgbedrag meegenomen naar het volgende schooljaar. Er wordt dus niet opnieuw borg in rekening gebracht.
Als na afloop van het schooljaar geen boeken meer worden besteld voor het volgende jaar wordt de borg aan de leerling/ouder(s) of                   verzorger(s) terugbetaald.

Excursies
Gedurende de schoolcarriére van de leerlingen worden er diverse dagexcursies gemaakt. Om te voorkomen dat steeds per excursie moet worden afgerekend is hiervoor de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag opgenomen. Voor deze excursie hoeft dan tijdens het schooljaar niet meer te worden betaald. Meer- en eendaagse (niet-verplichte) reizen moeten wel door de ouders apart worden betaald.

Kluisjes
We beschikken over voldoende bagagekluisjes. Het gebruik daarvan is verplicht. De huur van het kluisje bedraagt € 7.50 per jaar. Tijdens de les lichamelijke opvoeding kunnen de leerlingen geld en/of waardevolle voorwerpen in bewaring geven bij hun docent.

Verzekering
De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens de schooluren, excursies of schoolreizen en op weg van huis naar school en terug.  Materiële schade wordt door deze verzekering niet vergoed.

Aansprakelijkheid
Het Hoeksch Lyceum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verduistering en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van leerlingen.

Vrijwillige Ouderbijdrage
De school maakt voor de leerlingen kosten, die buiten de normale exploitatievergoeding vallen.
Wij vragen van de ouder(s)/verzorger(s) hiervoor een bijdrage. Uit deze bijdrage worden ook de kosten van de ongevallenverzekering en excursies gedekt.
De ouderbijdrage is in principe vrijwillig.  Als ouders besluiten niet deel te nemen, moeten wij hen wel bij elke activiteit of faciliteit die hieruit wordt betaald en waar hun kind aan deelneemt, een rekening sturen. Op het aanmeldingsformulier kan worden aangegeven of u wel of niet deelneemt aan de Vrijwillige Ouderbijdrage .

Indien uw gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm komt u in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de vrijwillige ouderbijdrage. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling financiën: i.termeer@ovohw.nl

De bijdrage is voor de cursus 2016-2017 vastgesteld op € 77,50 per leerling.

Overige kosten
Naast de genoemde kosten voor ouderbijdrage, ouderraad en leermiddelen moet rekening worden gehouden met kosten voor:

  • Werkweken
  • (niet-verplichte) Studiereizen
  •  Sportkleding
  •  Stages en bedrijfsbezoeken
  •  Entree voor (school)feesten
  •  Overige leermiddelen

Nog even de totaalbedragen op een rijtje:

Vrijwillige ouderbijdrage € 77.50
Ouderraad €   5.00
Kluisjes €   7.50
totaal € 90.00

U krijgt in september van ons een verzoek om dit bedrag te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor een betaling in termijnen te kiezen.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingsdienst.

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, uw vermogen en het aantal kinderen.
Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten.
Vanaf 1 augustus 2015 krijgen alle ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan kindgebonden budget.
Dit vervangt de tegemoetkoming in de schoolkosten en de onderwijsbijdrage (WTOS)
Meer informatie is te vinden op www.toeslagen.nl.

 

 

Laatste wijziging op 28 september 2016