Ouders

Het Hoeksch Lyceum streeft naar een goede relatie met
ouder(s)/verzorger(s). Wij vinden dat daarmee een optimale begeleiding van de kinderen tot stand kan komen.

Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van:

U kunt contacten met onze school intensiveren door middel van:  

Bewaarblad
Het bewaarblad wordt aan het begin van het schooljaar verstuurd naar ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen. Op dit bewaarblad staan allerlei praktische zaken vermeld.
Klik op onderstaande link om het bewaarblad te downloaden.
bewaarblad-2016-2017

Leerlingenresultaten
De docenten zetten na een overhoring of repetitie de resultaten in het digitale programma Magister, zodat op elk gewenst moment een overzicht van alle cijfers per leerling en per klas voor de ouder(s)/verzorger(s) beschikbaar is.
Als de resultaten achterblijven bij de verwachting, wordt er zo snel mogelijk in een gesprek met de leerling uitgezocht wat de oorzaak van de tegenvallende prestaties kan zijn.
De mentor neemt in zulke gevallen contact op met de ouder(s)/verzorger(s).
Drie keer per schooljaar ontvangen de leerlingen een rapport.

Post en e-mail
Naast de brieven die ouders per post ontvangen,  zullen er regelmatig berichten per e-mail aan de ouder(s) verzorger(s) worden verzonden. Daarbij moet gedacht worden aan algemene mededelingen, nieuwsberichten, uitnodigingen voor ouderavonden en informatie over de vakkenpakketkeuze. De berichten zullen worden verzonden via ons schooladministratiesysteem Magister, met als afzender magister@rsghw.nl

Vanwege deze mailberichten, maar ook vanwege het inschrijven voor ouderavonden en het kiezen van vakkenpakketten, is het noodzakelijk dat ouder(s) gebruik maken van de ouderaccount voor Magister en dat het mailadres in Magister altijd up-to-date is. Wanneer ouder(s) om wat voor reden niet kunnen inloggen met hun ouderaccount verzoeken we dit te melden via magister@rsghw.nl . De vereiste gegevens worden dan toegestuurd. 

Naast deze mailberichten kunnen ook mededelingen (onderaan, onder het kopje Mededelingen) aangetroffen worden in het ‘Vandaagscherm’ van Magister, het eerste scherm  na het inloggen met de ouderaccount. Ook kunnen o.a. docenten, mentoren en teamleiders zogenaamde ‘Oudernotities’ aanmaken. Deze notities zijn bedoeld om ouder(s)/verzorger(s)  op de hoogte te houden van voorvallen en gedrag betreffende hun kind(eren). Wanneer er een ‘Oudernotitie’  is aangemaakt krijgen ouders(s)/verzorger(s) daarvan in het ‘Vandaagscherm’ van Magister een melding (ongelezen logboekitems).
Na klikken op die melding kan er kennis genomen worden van de inhoud van de notitie. 

Het actueel houden van uw mailadres:
Na inloggen met de ouderaccount in Magister, kiezen voor ‘Mijn Instellingen’. Klik daarna eerst op de knop ‘Bewerken’ (bovenaan, rood met witte driehoek). Hier kan  zowel het mobiele nummer als het mailadres ingevuld of gewijzigd worden. Na afsluiten met de knop ‘Opslaan’ (bovenaan, oranjebruin met een wit ‘vinkje’) is de wijziging definitief. 

Als ouder(s)/verzorger(s)  niet in staat zijn om brieven per e-mail te ontvangen, dan dit graag schriftelijk melden bij onze administratie.

Ouders in de school
Het school informatie centrum kortweg het SIC is tijdens alle lesuren geopend voor de leerlingen.

Zij kunnen daar studeren en werken met de computers en daar boeken lenen, naslagwerken inzien.
Onze medewerkers in het SIC kunnen het werk echter niet alleen af. Hulp van ouders/verzorgers is altijd welkom.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de administratie (administratie@hoekschlyceum.nl)

Sinds afgelopen jaar ondersteunen ouders/verzorgers ook docenten bij de excursies. Dit om zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen.

Leren leren voor ouders
Jaarlijks, aan het begin van het nieuwe schooljaar, organiseren we een ‘Leren leren-avond voor ouders’. Hiervoor is altijd veel belangstelling. Aan ouders wordt uitgelegd hoe zij kun kind kunnen helpen met het leren van hun huiswerk.
leren-leren

Klachten over het onderwijs?
De school zal altijd trachten om klachten zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele problemen zo snel en adequaat mogelijk op te lossen. Mocht er toch reden zijn tot klagen, dan is het afhankelijk van de aard van de klacht op welke wijze deze wordt opgelost. Dit is vastgelegd in de Klachtenregeling Openbaar Voortgezet Onderwijs.

De leerling/ouder/verzorger kan eerst proberen de klacht direct met de betreffende persoon op te lossen. Mocht dit niet lukken/kunnen dan kan de leerling/ouder/verzorger contact opnemen met de mentor en/of teamleider.
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost is het mogelijk om achtereenvolgens contact op te nemen met de directie of met het bestuur (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard).
De papieren versie van de klachtenregeling is op school (administratie) op te halen of op te vragen.

Het is ook mogelijk de klacht met vertrouwenspersonen van de onafhankelijke Stichting Careyn te bespreken. Deze stichting heeft vertrouwenspersonen in dienst die u kunnen helpen bij de afweging of u de klacht verder bespreekt met de school/het schoolbestuur of dat u een officiële klacht indient bij de Landelijk Klachtencommissie (LKC) voor het openbaar primair en voortgezet onderwijs.

De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is.
De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. U kunt een klacht rechtstreeks, of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC indienen.

Voor adressen en telefoonnummers, zie de pagina Contact.

Convenant veilig in en om de school
De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten Cromstrijen en Oud-Beijerland hebben afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid in en om de school. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant “Veilig in/om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard”.
Deze afspraken hebben tot doel om meer duidelijkheid en samenhang te bereiken in het omgaan met ontoelaatbaar gedrag van leerlingen. Het tijdig signaleren en het snel en adequaat reageren door de partijen die betrokken zijn bij het convenant zal een duidelijk effect hebben en ook preventief werken.
Strafbare feiten in en om de school of in relatie met de school worden altijd gemeld aan de politie, al dan niet in de vorm van een aangifte. Aangifte kan zowel door de school als door het slachtoffer worden gedaan.

Onder strafbare feiten wordt verstaan:

•        Psychisch en lichamelijk geweld
•        Diefstal en vernieling
•        Seksuele intimidatie
•        Het bij zich hebben of het gebruiken van wapens, drugs, alcohol,
vuurwerk of gestolen goederen

In geval van (vermoeden van) strafbare handelingen kunnen door en op last van de directie jassen, tassen en kluisjes worden gecontroleerd. Dit kan ook preventief plaatsvinden.
Convenant Veiligheid

Ontruimingsplan, planning ontruimingsoefening
Het Hoeksch Lyceum beschikt over een ontruimingsplan. Jaarlijks vinden onaangekondigd tenminste twee ontruimingsoefeningen plaats

Voor overige reglementen en huisregels van het Hoeksch Lyceum verwijzen we naar de pagina Onze School/voorschriften en reglementen 

Laatste wijziging op 20 augustus 2017