Voorschriften en regels

Onze school kent een aantal regels waar leerlingen en medewerkers zich aan moeten houden.
Ook besteedt het Hoeksch Lyceum veel aandacht aan de sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen en het personeel.
Protocollen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Aansprakelijkheid
Het Hoeksch Lyceum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verduistering en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van (aan) leerlingen (toevertrouwd).

Activiteiten
Op het Hoeksch Lyceum worden voor alle leerjaren buiten de lessen om leuke en interessante activiteiten georganiseerd. Ook tijdens deze buitenschoolse activiteiten dragen we zorg voor de leerlingen en gelden dus de schoolregels van het Hoeksch Lyceum.

Afwezigheid leerlingen
In sommige gevallen kan de teamleider een leerling vooraf toestemming geven bij lessen afwezig te zijn.
Minderjarige leerlingen moeten een schriftelijk verzoek van ouder(s)/verzorger(s) overleggen.  Bij ongeoorloofde afwezigheid neemt de school contact op met de ouder(s)/verzorger(s).
Indien de leerling regelmatig ongeoorloofd afwezig is, dan wel te laat in de les verschijnt, wordt dit gemeld bij leerplicht.

Als een leerling door ziekte afwezig is, verwachten we een telefoontje van de ouder(s)/verzorger(s) voor 09.00 uur naar onze verzuimcoordinator op 0186-728130.
Als een leerling zich op school ziek voelt, meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator.
Deze overlegt met de leerling en bepaalt of de leerling zelfstandig naar huis kan. Voordat de leerling naar huis gaat neemt de verzuimcoordinator contact op met één van de ouders/verzorgers en geeft aan dat de leerling ziek is en naar huis toe komt.
Wanneer de leerling weer op school komt, levert hij of zij het ziekteherstelformulier, zoals dat van de website is te downloaden, bij de verzuimcoördinator in.

Wij vinden het zeer gewenst:

  • dat bezoek aan (tand)arts, orthodontist e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvindt.
  • dat wanneer deze bezoeken vooraf bekend zijn en toch onder schooltijd vallen, dit ook vooraf gemeld wordt.
  • voor andere soorten verlof moet contact worden opgenomen met de teamleider.

Beschikbaarheid onder schooltijd
Onder schooltijd dient een leerling in principe voor schooltaken beschikbaar te zijn. De docent moet een beroep op de leerlingen kunnen doen voor studieoverleg, begeleiding, inhaalwerk, corvee, e.d.
Leerlingen van klas 1 en 2 moeten van 08.30 uur tot 16.00 uur beschikbaar zijn. Leerlingen van klas 3 t/m 6 moeten van 08.30 uur tot 17.00 uur beschikbaar zijn. In sommige gevallen kan een leerling verplicht worden een avondactiviteit bij te wonen die zowel op school als buiten school kan plaatsvinden (bijvoorbeeld voor het vak CKV of LOB)

Eten en drinken
Het is niet toegestaan dat leerlingen tijdens de lessen of in tussenuren en pauzes in de lokalen en gangen van onze school eten en/of drinken.
Als leerlingen iets willen nuttigen dan kan dat in de aula of buiten.

Excursies
Gedurende de schoolcarrière van de leerlingen worden er diverse dagexcursies gemaakt. Deelname aan deze excursies is verplicht. Om te voorkomen dat steeds per excursie moet worden afgerekend is hiervoor in de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag opgenomen.
Voor deze excursies hoeft dan tijdens het schooljaar niet meer te worden betaald.
Meer- en ééndaagse (niet-verplichte) reizen moeten wel door de ouders apart worden betaald.

Extra vakantiedagen
Conform de Leerplichtwet zullen alle aanvragen voor extra vakantiedagen worden behandeld.
Leerlingen en ouders die verlof vragen om buiten de officiële vakantiedagen school te verzuimen dienen dit schriftelijk te doen.
De teamleiders zullen elke individuele aanvraag toetsen aan de vigerende wetgeving en conform deze beslissen.
Op de pagina Verlof  kunt u het aanvraagformulier voor extra verlof downloaden.

Fietsenstalling
De leerlingen moeten hun fiets, bromfiets of scooter plaatsen in de daarvoor aangewezen stalling. Bij deze stalling is geen permanent toezicht. Het personeel houdt echter wel een oogje in het zeil. De school kan voor schade aan rijwielen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Huiswerk en huiswerkvrij
Uiteraard zijn de leerlingen verplicht het opgegeven huiswerk te maken en/of te leren.
Huiswerk wordt, buiten mededeling aan de leerlingen in de klas, ook door de docent in Magister genoteerd en Magister is daarbij leidend.
Wanneer een leerling door omstandigheden het huiswerk niet heeft gedaan, meldt hij of zij dit voor het begin van de les aan de docent en geeft daarbij een door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend briefje af. Indien een docent de reden niet accepteert, licht hij of zij de mentor in.
Enkele dagen per schooljaar zijn huiswerkvrij, meestal na vakanties of lange weekenden. Dit geldt alleen voor klas 1 en 2, 3-havo en 3-vwo.

Kluisjes
We beschikken over voldoende bagagekluisjes. Het gebruik daarvan is verplicht. De huur van het kluisje bedraagt € 7,50 per jaar  dit wordt via Van Dijk Educatie geïnd). Tijdens de les lichamelijke opvoeding kunnen de leerlingen geld en/of waardevolle voorwerpen in bewaring geven bij hun docent.

Lessen
Alle leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster bij te wonen. De aanwezigheid wordt elk lesuur bijgehouden.
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen wijzigingen in het rooster inzien op de homepage van de schoolsite.
Brugklassers krijgen alleen achtste lesuren toebedeeld als roostertechnisch noodzakelijk is. Normaliter zijn hun lessen eerder op de dag al afgerond.

Magister
Op internet kunt u via onze website inloggen in het programma Magister. Zowel leerlingen als ouders of verzorgers kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen. Leerlingen en ouders hebben  hun eigen inloggegevens.
Inloggegevens worden per post verstrekt aan de ouders of verzorgers. Leerlingen krijgen deze gegevens van hun mentor.

Er kunnen gegevens worden geraadpleegd als cijferadministratie, aanwezigheidsadministratie, het lesrooster en het huiswerk. Ook kunt u zelf uw adresgegevens controleren, mutaties hierop kunt u meteen doorgeven aan administratie@hoekschlyceum.nl.

Voor leerlingen met een smartphone is er de Magister-app META beschikbaar. Deze applicatie moet worden gezien als een aanvulling op het gewone gebruik van Magister, niet als een vervanger daarvan. META geeft toegang tot verschillende Magisteronderdelen. Het gebruik van van de functionaliteit ‘Agenda’ is gratis. Voor het gebruik van de overige onderdelen (Aanwezigheid, Cijfers, Vandaag, Berichten en Huiswerk) moet per schooljaar € 1.59 worden betaald aan Schoolmaster.

Onderwijstijd
Scholen kunnen zelf kiezen hoe zijn hun onderwijsprogramma inrichten, zolang het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt gehaald. Dit is voor mavo 3700 uur, voor havo 4700 uur en voor het vwo 5700 uur).
Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.

Het Hoeksch Lyceum voldoet aan beide eisen en heeft een marge ingebouwd om eventuele lesuitval (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) te kunnen opvangen.

Ongeoorloofd verzuim
Een leerling die zonder geoorloofde reden afwezig is, moet de gemiste lesuren inhalen. Voor elk gemist lesuur moet de leerling tevens een extra uur terugkomen (dus 1 uur spijbelen is 2 uur terugkomen). Bij meerdere uren spijbelen wordt een melding gedaan bij het Bureau Leerplicht en ouders worden hierover schriftelijk ingelicht.

Ontruimingsplan, planning ontruimingsoefening
Het Hoeksch Lyceum beschikt over een ontruimingsplan.
Jaarlijks vindt onaangekondigd tenminste één ontruimingsoefening plaats.

Pauzes
Tijdens de pauzes is het de bedoeling dat de leerlingen naar de aula of naar buiten gaan. Afwisseling van omgeving, even ongedwongen contact met leeftijdgenoten, werkt positief op de studiehouding tijdens de lessen.
Ons leerlingaantal groeit nog steeds. Vooral met slecht weer raakt de Aula overvol. Dit brengt risico’s en extra vervuiling met zich mee. Daarom werken wij met gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw.
De pauzes zijn op deze manier rustiger, het leerlingaantal is immers gehalveerd in de pauzes en de leeftijdsverschillen tussen de leerlingen zijn tijdens de pauzes minder groot. Met name voor brugklassers kan het erg prettig zijn om alleen pauze te houden met 1e en 2e jaars medeleerlingen. Hierdoor voelen vooral de onderbouwleerlingen zich veiliger op het schoolplein.
Bovendien hebben surveillanten beter overzicht en blijft de school schoner.

Roken, alcohol, drugs, energiedrank en wapens
In ons gebouw en op het terrein mag niet worden gerookt. Het Hoeksch Lyceum is een 100% rookvrije school
Naast een rookvrije school heeft het Hoeksch Lyceum ook het keurmerk Alcoholvrije school. We verbieden het gebruik, onder invloed zijn van en het in bezit hebben of verhandelen van alcohol, energiedrankjes en drugs in en om de school.
Enkele malen per jaar worden alle kluisjes, jassen en tassen op drugs- en alcoholbezit gecontroleerd. Blikjes energiedrank die binnen school en buiten op het schoolplein worden aangetroffen worden in beslag genomen en vernietigd. Ook het bezit van wapens of materialen die als wapen kunnen worden gebruikt is niet toegestaan. Surveillanten houden hierop in school en buiten op het schoolplein toezicht. De school neemt bij een overtreding contact op met de ouder(s)/verzorger(s), waarna een gesprek en sanctie volgt. Indien nodig nemen wij contact op met de politie, jeugdpreventieteams e.d.
Zie ook onze reglementen en protocollen onderaan deze pagina.
Bovenstaande regels zijn van toepassing in en rond het gebouw en bij alle buitenschoolse activiteiten en gelden voor zowel leerlingen als personeel.

Roosterwijzigingen
In periodes van rapportvergaderingen, schoolonderzoeken of examens, bij studieverlof of ziekte van docenten, wordt het rooster voor de leerlingen aangepast.
We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen en soms is daarom een roosterwijziging onvermijdelijk. Alle roosterwijzigingen staan vermeld op de homepage van onze website.
Leerlingen en ouders kunnen deze op ieder gewenst moment inzien. Als een wijziging tijdelijk is, kunnen de leerlingen deze ook op school van de informatieschermen aflezen. Als een wijziging een permanent karakter heeft, wordt die door de mentor of teamleider in de klas medegedeeld. Vervanging van langdurig afwezige docenten wordt altijd aan de ouder(s)/verzorger(s) gemeld.

Door omzetting van uren voorkomen we zoveel mogelijk dat er voor leerlingen van lagere klassen tussenuren ontstaan. Als dit niet lukt wordt personeel ingezet om tussenuren op verantwoorde wijze op te vangen. Mocht er toch een tussenuur ontstaan dan kunnen leerlingen hun huiswerk maken en gebruik maken van de studieruimtes.  Ook kunnen leerlingen zich ontspannen in de aula of buiten. Leerlingen uit de klassen 1 t/m 3 mogen het schoolterrein daarbij niet verlaten.

SMS berichtenservice voor leerlingen
Het Hoeksch Lyceum beschikt over een sms-berichtenservice. De service is bedoeld om leerlingen te attenderen op uitval van het eerste lesuur. Leerlingen ontvangen instructies met uitleg over het gebruik van deze gratis service.
De SMS-berichtenservice heeft betrekking op het eerste lesuur dat van 08.25 uur tot 09.15 uur wordt gegeven. Tot 19.00 uur ’s avonds dienen leerlingen via Magister te controleren of het betreffende lesuur is uitgevallen. Uitval van dit eerste lesuur dat tussen 19.00 uur in de avond en 08.15 uur in de ochtend wordt ingevoerd in Magister, zal via de SMS-berichtenservice worden verzonden.

Te laat
Een leerling die niet op tijd aanwezig is in de les meldt zich bij de verzuimcoördinator of bij diens afwezigheid bij de conciërge. Een leerling die meer dan een kwartier te laat is, wordt niet meer tot de betreffende les toegelaten.
Bij 5 x te laat of ongeoorloofd verzuim worden ouders met een brief hierover geïnformeerd, bij meer dan 5 x meldt de verzuimcoördinator het te laat komen via het verzuimloket van DUO bij de leerplichtambtenaar en bij 10 x worden ouders nogmaals geïnformeerd en wordt melding bij Bureau Leerplicht gedaan.

Toets Inhaal Moment (TIM)
Voor leerlingen die absent waren bij een repetitie of SE-toets is een wekelijks inhaalmoment gecreëerd.

In de praktijk gaat een leerling de eerste les na zijn of haar afwezigheid bij een toets naar de docent om het inhaalmoment vast te leggen.
De leerling vult de zgn. Toetsinhaalovereenkomst in (formulieren liggen in ruimte 100 en 200) De docent zorgt er dan voor dat op de juiste dag het in te halen werk klaar ligt in het inhaallokaal.
De leerling gaat op het afgesproken moment naar dat lokaal en maakt de toets.
De toets komt weer bij de vakdocent ter correctie en de uitkomst zal dan zoals gebruikelijk door de docent met de leerling worden besproken.

Indien een leerling door ziekte of een andere geldige reden afwezig geweest is in het inhaaluur dat afgesproken is, dan schuift de toets automatisch door naar het volgende inhaaluur. Er hoeft dus geen nieuwe afspraak gemaakt te worden met de docent.

Bij een geldige reden voor afwezigheid, meldt de leerling dit van tevoren middels een door één van de ouders ondertekend briefje bij de teamassistente. Ziek naar huis zonder zich af te melden betekent: zonder geldige reden afwezig bij de toets.
Een leerling die zonder een vooraf bekend gemaakte geldige reden afwezig is, krijgt voor de gemiste toets direct het cijfer 1 toegekend.

Toetsen
Repetities worden minstens een week van tevoren opgegeven, zodat de leerlingen genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden. Bovendien is er dan nog tijd om over de stof vragen te stellen. Schriftelijke overhoringen worden altijd van tevoren gemeld.
De regel is dat niet meer dan één repetitie per dag wordt gegeven (uitgezonderd tijdens toetsweek). In de hogere leerjaren is het door de verschillende profielen in sommige gevallen onvermijdelijk dat een deel van de leerlingen twee repetities op één dag maakt.
Uiterlijk na tien schooldagen maakt de docent de uitslag bekend en wordt het werk in de les besproken.

Van elke toets wordt vooraf duidelijk aangegeven hoe het cijfer meetelt bij het vaststellen van het rapportcijfer. Een leerling die een toets heeft gemist, maakt zo snel mogelijk een afspraak met de docent voor het inhalen van de toets op het Toets Inhaal Moment (TIM).
Voor verdere regels verwijzen we u naar het leerlingenstatuut. Dit is onderaan deze pagina te downloaden.
Meer informatie over toetsen is ook te vinden op de pagina Toetsbeleid

Verwijdering uit de les
Een leerling die naar de mening van een docent de voortgang van een les ernstig verstoort, kan uit deze les worden verwijderd.
De verwijderde leerling meldt zich bij de verzuimcoördinator  en vult een verwijderingsformulier in.
De verzuimcoördinator ziet er op toe dat de uitgestuurde leerling in het betreffende uur aan het werk gaat. Hij meldt de verwijdering in een mail aan de teamleider van de leerling. Aan het eind van dat lesuur meldt de leerling zich weer bij de docent om samen de verwijdering te bespreken.
De docent maakt tevens melding van de verwijdering in het logboek in Magister. De leerling meldt zich vervolgens bij de verzuimcoördinator  met het volledig ingevulde verwijderingsformulier.
Het protocol, dat aangeeft hoe er wordt omgegaan met leerlingen die veelvuldig worden verwijderd kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Als een leerling vijfmaal uit de les wordt verwijderd, wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Bij ernstige vormen van wangedrag is het soms noodzakelijk een leerling één of meer dagen de toegang tot de lessen te ontzeggen (interne schorsing). De leerling komt wel naar school, maar wordt in een bepaalde ruimte aan het werk gezet. Een dergelijke maatregel wordt altijd genomen na overleg met de ouder(s)/verzorger(s).
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via Magister ook de verwijderingen van het eigen kind inzien.

Verzekering
De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens de schooluren, excursies of schoolreizen en op weg van huis naar school en terug.
Materiële schade wordt door deze verzekering niet vergoed.

Ziekteverzuim
Wanneer leerlingen ongeoorloofd verzuimen is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Niet alleen omdat dit in de wet is vastgelegd, maar tevens vanuit zorg om de leerling. Langdurig verzuim resulteert namelijk vaak in vroegtijdig en onnodig schoolverlaten. Dit beïnvloedt uiteindelijk de kansen op de arbeidsmarkt in negatieve zin.
Sinds 2009 wordt daarom ook een frequent of langdurig geoorloofd verzuim (lees ziekteverzuim) bij de leerplichtambtenaar en Careyn gemeld. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en de ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen.
Door de samenwerking hierin tussen school en Careyn wordt beoogd de schoolloopbaan en het behalen van het diploma veilig te stellen. Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig.
Zie onderaan deze pagina het ziekteverzuimprotocol.

40 minutenrooster
Voor studiemiddagen van het onderwijzend personeel en rapportbesprekingen wordt een 40 minutenrooster ingezet, waarbij de lessen 10 minuten worden ingekort.

Convenant Veiligheid

Determinatie- en bevorderingsbeleid HL 2017-2018 vs6

Doorstroom van mavo 4 naar havo 4 (jan 2017)

Excursieprotocol

Inloggen in leerlingnetwerk

Leerlingstatuut HL mei 2017

Media protocol

Pestprotocol (september 2014)

Slaag-zakregeling 2015-2016 MAVO

Slaag-zakregeling examens havo Vwo

Toetsbeleid Schooljaar 2017-2018 vs5

Verwijderingsprotocol-juli 2016

protocol Voorkomen en Bestrijden van verzuim

bijlage bij Ziekteverzuimprotocol

Zie ook hoekschlyceum.nl/onze-school/beleid/schoolzaken/ voor algemene regels en informatie.


 

 

 

 

 

Laatste wijziging op 3 oktober 2017