Beleid

Onze school geeft goed onderwijs, maar wij streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijk middel:

Wij meten geregeld de leeropbrengsten van onze leerlingen en vergelijken de resultaten met de gestelde kwaliteitsnormen.
Wij peilen structureel de tevredenheid van ouders en leerlingen over ons onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur.

Op basis van onze zelfevaluatie formuleren wij iedere vier jaar nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens in het schoolplan worden ieder jaar geactualiseerd en in concrete veranderingsdoelen uitgewerkt. Wij leggen dat vast in een jaarplan. Schoolplan en jaarplan worden ter instemming dan wel advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur. Het schoolbestuur ziet toe op de uitvoering van de plannen.

Na vaststelling stuurt het schoolbestuur de beleidsdocumenten ter kennisneming en beoordeling naar de onderwijsinspectie, die periodiek een kwaliteitsmeting  verricht.  Het inspectierapport kunt u op school of via de site van de onderwijsinspectie inzien: www.onderwijsinspectie.nl

Leeropbrengsten en uitstroomgegevens
Onze school streeft ernaar alle leerlingen binnen de gestelde tijd het bij hun mogelijkheden passende diploma te laten behalen. Uit de onderstaande tabel blijkt in welke mate wij daar in de afgelopen jaren in zijn geslaagd.

Bevorderings- en eindexamenresultaten                                                    

Klachten over het onderwijs?

De school zal altijd trachten om klachten zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele problemen zo snel en adequaat mogelijk op te lossen. Mocht er toch reden zijn tot klagen, dan is het afhankelijk van de aard van de klacht op welke wijze deze wordt opgelost. Dit is vastgelegd in de Klachtenregeling Openbaar Voortgezet Onderwijs.

De leerling/ouder/verzorger kan eerst proberen de klacht direct met de betreffende persoon op te lossen. Mocht dit niet lukken/kunnen dan kan de leerling/ouder/verzorger contact opnemen met de mentor en/of teamleider.
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost is het mogelijk om achtereenvolgens contact op te nemen met de directie of met het bestuur (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard).

Het is ook mogelijk de klacht met vertrouwenspersonen van de onafhankelijke Stichting Careyn te bespreken. Deze stichting heeft vertrouwenspersonen in dienst die u kunnen helpen bij de afweging of u de klacht verder bespreekt met de school/het schoolbestuur of dat u een officiële klacht indient bij de Landelijk Klachtencommissie (LKC) voor het openbaar primair en voortgezet onderwijs.

De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. U kunt een klacht rechtstreeks, of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC indienen.

Voor adressen en telefoonnummers, zie de pagina Contact

Laatste wijziging op 30 augustus 2017