Profielwerkstuk

Eén van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk.
Dit is een soort bekroning van datgene wat jij tot nu toe binnen het voortgezet onderwijs hebt opgedaan aan kennis en vaardigheden. Het profielwerkstuk kun je bij een of meerder vakken maken. Alle vakken die jij volgt/hebt gevolgd in de bovenbouw komen hier voor in aanmerking.

Het profielwerkstuk kán de vorm hebben van een schriftelijk verslag, maar ook heel andere vormen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een posterpresentatie, een computerpresentatie, een fotoreportage, een toneelstuk, een uitvoering van een muziekstuk.
Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen voldoen. Voor uitgebreide informatie zie het profielwerkstukboekje.

profielwerkstukboek 2016-2017

Profielwerkstukplus

Voorlichting H4 pws 7 april 2016

begeleiding-onderzoek-zaakvakken

Tijdpad

Tijdstip Onderdeel
april-mei 2016 Voorlichtingsbijeenkomsten. Hav0-4 tijdens Haco-uur, vwo-5 bijeenkomst door teamleider en docenten.
 uiterlijk 20 mei 2016 Leerlingen uit vwo-5 geven aan bij welk vak ze een profielwerkstuk willen schrijven (1e en 2e keuze) (inleveren van formulier bij mw. Prooij of mw. Van der Leer in 200)
Leerlingen uit havo-4 leveren keuze in bij mentor.
 begin juni 2016 Definitieve bepaling vak(ken): bij welk vak een leerling zijn werkstuk gaat schrijven
 aug – sept
1e week (23 augustus 2016)
Instructiemiddag over het schrijven van probleemstelling:
– Exacte vakken
– Talen
– Maatschappijvakken
– Tekenen/Handvaardigheid/LO
 Uiterlijk 2 september 2016 Inleveren probleemstelling en hoofdstukindeling bij begeleidend docent.
 Week 36 (5-9 sept 2016) Gesprek met docent over deelvragen en hoofdstukindeling.
In deze week moet de probleemstelling klaar (en dus goedgekeurd door je begeleider) zijn.
 Week 40 (3-7 okt 2016) Voortgangsgesprek met docent
 Week 41 (10-14 okt 2016) havo 5 – Vwo 6 schrijfmiddag / training profielwerkstuk
 Uiterlijk 4 nov 2016 Inleveren eerste hoofdstukken PWS bij begeleidend docent
 Uiterlijk 3 febr. 2017 PWS inleveren bij begeleidend docent en schoolleiding
 februari 2017 Training presenteren havo-VWO
 8 maart 2017 Definitieve versie Profielwerkstuk afgerond
 25 maart 2017 Beoordeling Profielwerkstukken afgerond
 eind maart 2017 Presentatieavond profielwerkstuk

 

 

 

 

 

Laatste wijziging op 13 mei 2016